Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer

Vi utvärderar vården och omsorgen med utgångspunkt i rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver förbättras.

För att följa upp användningen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer gör vi utvärderingar inom de områden som omfattas av riktlinjerna. Syftet är att utvärdera följsamheten till rekommendationerna i riktlinjerna men även att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen.

Kan användas för att förbättra vården och omsorgen

Utvärderingarna vänder sig främst till beslutsfattare och verksamhetsledningar på olika nivåer men kan även vara till nytta för andra aktörer som patientföreningar och berörda yrkesgrupper. Målsättningen är att utvärderingarna ska ligga till grund för arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Så tar vi fram utvärderingarna

Utgångspunkten för utvärderingarna är de indikatorer som tagits fram i samband med riktlinjearbetet och, om sådana finns, målnivåer. Även nya indikatorer som tas fram i samband med utvärderingsarbetet kan ingå.

Resultaten presenteras i två rapporter. Den ena innehåller sammanfattning med förbättringsområden och den andra ett fullständigt underlag samt beskrivning av metoder och samtliga indikatorer. Indikatorerna finns även i vårt indikatorbibliotek.

Så kan vi hjälpa er bli bättre

För att utvärderingarna ska komma till större nytta kommer vi gärna till er och presenterar uppgifter om ert landsting, region eller kommun. Vi tar då fram exempel på vad som fått genomslag i verksamheterna och förslag på områden som behöver förbättras.

Kontakt

Anders Bengtsson
075-247 32 60