/
/
/

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning – Remissversion på Socialstyrelsen.se.

Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv. Riktlinjerna är publicerade i en remissversion.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Anna Mattsson
075-247 30 46

Indikatorer och utvärdering
Riitta Sorsa
075-247 34 91

Mer hos oss

Andra riktlinjer