Patientperspektivet i nationella riktlinjer

Nationella riktlinjers mål är att verka för en god vård och omsorg genom att arbeta för en kunskapsbaserad, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst. Som ett led i utvecklingen av riktlinjerna stärker Socialstyrelsen patientperspektivet i riktlinjearbetet. Det genom att involvera patient- och brukarföreträdare i större utsträckning.

Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen om att utveckla metoden för nationella riktlinjer så att patientperspektivet bättre kan tas tillvara. I uppdraget ingick även att tydliggöra patient- och brukarföreningarnas roll och funktion i riktlinjearbetet. Uppdraget slutredovisades till Socialdepartementet hösten 2014.

Stärkt patient- och brukarmedverkan

Patient- och brukarmedverkan i riktlinjearbetet är viktigt då det sätter fokus på mottagarnas upplevelser och bidrar till en mer patientcentrerad vård. Det kan också vara vägledande för vilka områden som är i särskilt behov av riktlinjer. Som mottagare av vårdens och omsorgens tjänster kan patienter och brukare bidra med unika upplevelser och erfarenheter.

Socialstyrelsen kommer därför att mer systematisk involvera patient- och brukarföreträdare i riktlinjearbetet. Några sätt att göra det är att öka patient- och brukarföreträdares medverkan i avgränsningen av riktlinjerna och i prioriteringsarbetet. Ett annat är att delta i de seminarier som arrangeras i samband med publiceringen av remissversionen av riktlinjerna.

Viktigt med kommunikationsinsatser

En annan viktig åtgärd är att etablera kanaler för kunskapsöverföring mellan myndigheten och olika patient- och brukarföreningar. Myndigheten avser även att samarbeta med 1177 Vårdguiden för att kvalitetssäkra information på områden som omfattas av nationella riktlinjer.

Olika grad av patient- och brukarmedverkan

Socialstyrelsen ämnar att löpande och på ett strukturerat sätt ge patient- och brukarperspektivet större utrymme i riktlinjearbetet. Beroende på riktlinjeområde kommer dock patient- och brukarperspektivet beaktas på olika sätt och i olika omfattning.

Kontakt