Jämlikhetsperspektivet i nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska bidra till en god och jämlik vård och omsorg. Som ett led i myndighetens utveckling av riktlinjerna stärks jämlikhetsperspektivet ytterligare. På så sätt ökar också hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens förutsättningar att erbjuda en jämlik vård och omsorg.

Bakgrunden till detta utvecklingsarbete är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen om att analysera riktlinjerna utifrån ett jämlik vård-perspektiv. I uppdraget ingick även att bedöma om det finns anledning till vidareutveckling av riktlinjerna med anledning av analysen. Uppdraget slutredovisades till Socialdepartementet hösten 2014.

Nationella riktlinjer – för en god och jämlik vård och omsorg

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger stöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten att fördela resurser och erbjuda en vård och omsorg som är behovsanpassad, effektiv, kunskapsstyrd och tillgänglig för alla människor i samhället. Syftet är att utjämna omotiverade praxisskillnader i tillgång till vård och omsorg.

Målet med riktlinjerna är att bidra till att patienter och brukare får en god och jämlik vård och omsorg. Detta oavsett personliga egenskaper, bostadsort, kronologisk ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Stärkt jämlik vård-perspektiv

Socialstyrelsen arbetar nu med att ytterligare stärka jämlik vård- och omsorgsperspektivet i riktlinjerna. Ett sätt att göra detta är att mer systematiskt betona jämlikhetsperspektivet i avgränsningen av ett riktlinjeområde. Ett annat är kompletterande vägledning om sådant som bemötande samt vikten av att informera och göra patienten delaktig.

Större jämlikhetsfokus i utvärderingarna av riktlinjerna

Socialstyrelsen har även stärkt fokus på jämlik vård och omsorg vid utvärderingen av följsamheten till olika riktlinjer. Det innebär att utvärderingarna (i den mån det är möjligt) redovisar resultat indelade efter ålder, kön, geografisk och organisatorisk nivå, utbildningsnivå samt födelseland. I de fall det är angeläget med mer kunskap om särskilda grupper så följs även detta upp.

Utgångspunkten är att presentera resultat för hela riket men även att belysa jämlikhet i vård och omsorg på lanstingsnivå.

På detta sätt förbättras hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förutsättningar att analysera orsaker till eventuella skillnader i vård och omsorg och möjliga åtgärder i lokalt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Genom att synliggöra praxisskillnader i tillgång till vård och omsorg i olika grupper i samhället så utgör utvärderingarnas resultat dessutom en viktig kunskapsbas vid uppdateringarna av olika riktlinjer.

Kontakt