/
/
/

Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

De nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom MS- och Parkinsonvården.

Presentation om riktlinjerna för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Se film om riktlinjerna

Filmen tar upp några av de centrala rekommendationerna för vård vid MS och Parkinsons sjukdom. Den vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar med MS- och Parkinsonpatienter.

Använd gärna filmen i din organisation, till exempel på webbplatser, föreläsningar och intranät: http://player.vimeo.com/video/153072424

Speltiden är cirka sju minuter.

I vilken fas är arbetet?

En remissversion av riktlinjerna blev klar i februari 2016. En slutversion kommer att publiceras 1 december 2016.

Så här tar vi fram nationella riktlinjer

Varför nya riktlinjer?

Detta är första gången som Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna är en del av regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för beslutsfattare när de ska fördela resurser inom hälso- och sjukvården.

De nya riktlinjerna för vård vid MS och Parkinsons sjukdom ger vägledning på gruppnivå och omfattar följande områden inom både MS- och Parkinsonvården:

 • diagnostik
 • behandling av grundsjukdomen
 • symtomatisk behandling
 • kontinuerlig uppföljning
 • rehabilitering.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Tillämpning av kunskapsbaserade metoder har stor betydelse för att behandling av MS och Parkinsons sjukdom ska lyckas. Riktlinjerna bidrar till att sprida kunskap och tydliggör för beslutsfattare och vårdgivare vilka metoder som bör införas eller få utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt.

Hur kommer patienter, brukare och deras närstående att påverkas?

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. De medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom hälso- och sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.

Projektledning

 • Faktaordförande MS: Jan Lycke
 • Faktaordförande Parkinsons sjukdom: Per Odin
 • Områdesansvarig Rehabilitering: Eva Månson Lexell
 • Prioriteringsordförande MS: Anders Svenningsson
 • Prioriteringsordförande Parkinsons sjukdom: Sven Pålhagen
 • Projektledare Socialstyrelsen: Per-Henrik Zingmark
 • Delprojektledare, vetenskapligt underlag, Socialstyrelsen: Alexandra Karlén

Prioriteringsgrupp

Prioriteringsgruppen består av 21 personer som har bred kompetens och stor klinisk erfarenhet inom MS- och Parkinsonvården. Dessutom har två patientföreträdare varit adjungerade till prioriteringsgruppen och deltagit i arbetet.

Gruppens arbete innebär av att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet rekommendera och rangordna en aktuell åtgärd vid ett specifikt hälsotillstånd.

Kontakt

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08

Kunskapsunderlag
Alexandra Karlén
075-247 43 57