Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med epilepsi.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning – Remissversion. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

  • Riktlinjerna publicerades i en remissversion den 15 mars och rekommendationerna blir gällande från och med detta datum. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 31 maj 2018 via mejl: nr-epilepsi@socialstyrelsen.se.
  • Riktlinjerna tillgängliggörs i digitalt sökbart format på Socialstyrelsens webbplats Rekommendationer och indikatorer den 8 maj.
  • Den slutliga versionen kommer att publiceras under våren 2019.

Kontakt

Anna Lord
075-247 41 12

Kunskapsunderlag
Lena Jönsson
075-247 32 53
Petra Ekerot
075-247 34 93

Indikatorer och målnivåer
Alexander Svanhagen
075-247 47 64