/
/
/

Vissa knäledsskador - S83.2, S83.5, S83.6, M23.2


Försäkringsmedicinsk information

Ett fåtal fall med meniskbesvär eller skador återfår inte en tillfredsställande funktionsförmåga vilket brukar bli tydligt efter 1-2 månaders besvär. En anledning kan vara förekomst av artros.

Symtom, prognos, behandling

Meniskskador kan uppkomma efter trauma samt som en degenerativ förändring. Skador uppstår oftast vid vridvåld. Symtom vid meniskskada är smärta över ledspringan, upphakningar i knäleden samt svullnad. Hos personer med meniskrelaterade besvär i medelåldern och uppåt bör man alltid misstänka samtidig knäledsartros.

Korsbandsskador kan drabba främre eller bakre korsbanden i knäna och ger akuta symtom med knäledssvullnad och smärta. Skador uppstår oftast med vridvåld. Behandlingen är farmakologisk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk.

Aktivitetsbegränsning

Påverkad gångförmåga. Under läkningsperioden svårt att gå/stå normalt, gå i trappor, lyfta tungt. Svårt att huksitta eller belasta knäet i krypande.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I akutskede efter knädistorsionsskada kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 10 dagar.
  • Akuta besvär efter en meniskskada brukar pågå upp till 10 dagar.
  • Efter artroskopisk meniskoperation görs bedömningen i relation till patientens arbetskrav. I yrken som inte belastar knäna är arbetsförmågan som regel opåverkad. I yrken med knäbelastning kan partiell eller i enstaka fall heltidssjukskrivning vara aktuell i upp till 8 veckor. Om patienten även har broskförändringar blir rehabiliteringstiden ofta förlängd.
  • Efter operation med till exempel meniskektomi (bortoperation av skadad menisk) är normal funktion som regel återställd inom 4 veckor.
  • Efter operation av korsbandsskada är arbetsförmågan ofta nedsatt i upp till 4 månader beroende på arbetsbelastning.