Urtikaria - L50


Försäkringsmedicinsk information

Normalt utgör inte långa sjukskrivningar några problem i denna diagnosgrupp. Kronisk urtikaria kan kräva längre sjukskrivning om klådan eller i vissa fall behandlingen leder till trötthet som hindrar arbeten med krav på hög grad av uppmärksamhet.

Vid fysikalisk urtikaria kan arbetsbelastning leda till symtom genom nötning, tryck, kyla, värme och ansträngning. Om symtomen blir långdragna och behandlingen inte är tillfredsställande kan byte av arbetsuppgifter, tillfälligt eller permanent, vara aktuellt.

Proteinkontakteksem ska betraktas som andra handeksem ur sjukskrivningssynpunkt.

Remittera till hudspecialist om patienten har så svår kronisk eller fysikalisk urtikaria att sjukskrivning i över en månad krävs. Vid återfall krävs sällan sjukskrivning i över en vecka vid akut urtikaria eller i över en månad vid kronisk eller fysikalisk urtikaria.

Symtom, prognos, behandling

Urtikaria (nässelutslag) delas in i akut och kronisk. Akut urtikaria med dagliga utslag i perioder som är kortare än 6 veckor är vanlig och har en god prognos genom spontanläkning eller genom att orsaken undviks. Så kallad allergisk urtikaria faller i regel in under denna grupp.

Kronisk urtikaria med dagliga utslag som varar i över 6 veckor är ovanligare men kan pågå under åratal. Vid långvarig behandling med bland annat antihistamin i förhöjd dos finns en ökad risk för biverkningar som trötthet. Även klådan vid urtikaria kan orsaka ökad trötthet. Vid kronisk urtikaria finns ofta inslag av så kallad fysikalisk urtikaria, framför allt dermografism (utslag som framkallas av rivning i huden).

Andra former av fysikalisk urtikaria som kan komma isolerat är tryck-, köld-, värme-, ansträngnings- och solurtikaria.

Kontakturtikaria uppkommer då huden kommer i kontakt med vissa ämnen. Orsaken är ibland uppenbar och kan undvikas, exempelvis vid latexallergi. Ibland uppstår ett eksemliknande tillstånd på händerna vid kontakt med födoämnen (proteinkontakteksem). Orsaken är även här ibland uppenbar, men om den inte är det eller om man misstänker proteinkontakteksem bör dermatolog utreda patienten tidigt för att minska eventuell sjukskrivningstid. Kontakturtikaria försvinner spontant när patienten inte längre utsätts för ämnet medan proteinkontakteksem kan behöva vanlig eksembehandling. Akut urtikaria och kontakturtikaria försvinner normalt inom 7 dagar om patienten får behandling och kontakten med ämnet upphör. Kronisk eller fysikalisk urtikaria kan normalt förhindras eller avbrytas inom en månad.

Funktionsnedsättning

Akut urtikaria (inklusive kontakturtikaria) kan påverka funktionstillståndet kortvarigt (normalt under 1 vecka). Kronisk urtikaria kan påverka funktionstillståndet en längre tid, speciellt under tiden då patienten utreds och behandling provas ut. Funktionsförmågan sätts ned på grund av klåda och trötthet orsakad av bristande sömn och eventuell biverkan av behandlingen. Vid fysikalisk urtikaria är orsaken till nedsatt funktion ungefär densamma som för kronisk urtikaria.

Aktivitetsbegränsning

Vid tryckurtikaria kan en smärtsam svullnad i händer och fötter hindra patientens fysiska aktivitet och förmåga att gå längre stunder.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut urtikaria normalt ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid kronisk urtikaria, i normala fall, upp till 1 månads sjukskrivning.
  • Vid fysikalisk urtikaria, i normala fall, upp till 1 månads sjukskrivning.