/
/
/

Ulcus, gastrit och dyspepsi - K25, K26, K27, K28, K29, K30


Försäkringsmedicinsk information

Det finns inga belägg för dyspepsi eller ulcus läker ut snabbare vid vila. Det finns heller inga belägg för att fortsatt arbete ökar risken för fortsatta besvär eller återfall.

Dyspepsi kan vara förknippat med alkoholöverkonsumtion. I de fall då sjukdomen kommer sent i livet och ger omfattande symtom finns anledning att ompröva diagnosen. Om en mer omfattande utredning påbörjas och om patientens symtom påverkar arbetsförmågan kan det vara aktuellt med sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Symtom från den övre delen av buken brukar kallas för dyspepsibesvär. Vanliga symtom är halsbränna, sura uppstötningar och smärtor i övre delen av buken. Dyspepsi kan orsakas av ulcus, sår i ventrikel eller tunntarm, men kan även förekomma utan direkt påvisbar orsak. I princip alla ulcus duodeni (sår i tunntarmen) orsakas av Helicobacter pylorii (en sorts bakterie). Dyspepsi behandlas i första hand med läkemedel.

Som regel ger insatt behandling lindring av symtomen redan efter någon timma. Ulcus kan ibland läka ut spontant men patienterna får ofta återfall, speciellt om Helicobacterinfektionen kvarstår. Patienter som fått en effektiv behandling mot Helicobacterinfektion brukar som regel inte få återfall.

Funktionsnedsättning

Dyspepsi ger normalt ingen nedsättning av funktionstillståndet. I enstaka fall kan dock buksmärtor och andra symtom (som illamående och kräkningar) påverka funktionstillståndet negativt under kortare perioder i synnerhet om symtomen även stör nattsömnen eller medför trötthet. Om patienten först får dyspepsibesvär efter 45-årsåldern kan symtomen tidvis vara mer omfattande med trötthet, viktnedgång och besvärliga buksmärtor.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid dyspepsi med omfattande symtom och sent debuterande besvär kan sjukskrivning i upp till 2 veckor under utredningsskedet vara motiverat.
  • Vid ulcus upp till 3 veckors sjukskrivning.
  • Vid operation efter perforerat ulcus upp till 4 veckors sjukskrivning.