/
/
/

Traumatisk hjärnskada (inkl. hjärnskakning) - S06


Försäkringsmedicinsk information

Kognitiva funktionshinder och ökad uttröttbarhet kan motivera gradvis återgång i arbete. Samtidig annan sjuklighet eller skada måste uppmärksammas. Vid både lätta och svåra skador måste risken för att den skadades egenbedömning kan vara överdrivet optimistisk beaktas, även diskreta kvarstående beteendeförändringar kan få betydande konsekvenser. Samråd är huvudregel. Vid måttliga och svåra skador är funktionsförbättring möjlig under betydligt längre tid än ett år och kan motivera rehabiliteringsinsatser med sikte på återgång i arbete. Endast en liten del av patienterna kan återgå till arbete på heltid.

Symtom, prognos, behandling

Vanligaste orsakerna till förvärvad hjärnskada är trauma och stroke. Den här rekommendationen avser traumatisk hjärnskada (THS) med en årlig incidens av drygt 20 000 (baseras på antal personer som sökt sjukhusvård efter skalltrauma) varav 80 procent har en lätt skada. Akuta symtom är t.ex. medvetslöshet och/eller minneslucka/amnesiven, men många andra symtom kan uppstå. I kategorin lätta skador ingår bl.a. okomplicerad hjärnskakning med kortvarig medvetandeförlust och/eller amnesi. Vanliga sekundära symtom är huvudvärk, trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Akut handläggning på akutmottagning omfattar vanligen datortomografi och/eller i vissa fall inläggning för kort tids observation. Vid medelsvår och svår skada krävs slutenvård, vid de svåra skadorna inom neurointensivvård/neurokirurgi. Generellt utgör akut svårighetsgrad en viktig prognostisk faktor för långtidsutfall, men den individuella variationen är stor.

Funktionsnedsättning

Lätta skador/hjärnskakning: initialt har majoriteten flera somatiska (huvudvärk, yrsel, illamående etc.), kognitiva (minnes- koncentrationssvårigheter etc.), emotionella (ångest, nedstämdhet etc.) och sensoriska (dubbelseende, lukt-/ljud-/ljuskänslighet, balansfunktion etc.) symtom som sätter ned funktionen särskilt med avseende på intellektuella prestationer och uthållighet.

Måttliga och svåra skador medför i varierande grad funktionshinder av kognitivt, kommunikativt, motoriskt (pareser/nedsatt viljemässig kontroll av rörelser, tonusrubbning/ofrivillig muskelaktivitet), beteendemässigt (initiativsvaghet, bristande impulskontroll/utagerande beteende), sensoriskt och emotionellt (irritabilitet, depression, ångest) slag. Ibland också epilepsi, hydrocephalus och motsvarande funktionshinder.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Lätta skador/hjärnskakning: Ofta endast kortvarig – några få dagars – arbetsoförmåga, ibland upp till 4 veckor med uppmuntran till gradvis aktivering och arbetsåtergång.
  • Måttliga och svåra skador: nedsatt arbetsförmåga i mellan 4 veckor till 1 år eller längre. Stor variation med mycket stort behov av individualiserad specialistbedömning. Gradvis återgång med partiell sjukskrivning under längre tid kan vara motiverad.