/
/
/

Tonsillit, faryngit, peritonsillit - J02, J03, J36


Försäkringsmedicinsk information

Det finns inget som talar för en tonsillit utvecklas till en peritonsillit eller att patienten återinsjuknar om patienten återgår ”för tidigt” i arbete. Längre sjukskrivningar har således ingen skyddande effekt.

Efter en operation är arbetsförmågan beroende av patientens arbetsuppgifter. Hänsyn måste tas till graden av fysisk ansträngning i arbetet och smittorisk.

Efter tonsilloperation finns en relativt stor risk för allvarliga blödningar från svalget. Risken är störst de första 14 dagarna. Vid partiell borttagande av tonsillerna är smärtan och risken för blödning mindre.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid tonsillit (halsfluss) är halssmärta, sväljsmärta och ibland feber. Patienten insjuknar oftast akut och vanligast under senvintern. Både bakterier (oftast streptokocker) och virus kan vara utlösande orsaker. I de fall orsaken är bakteriell behandlas tonsilliter med antibiotika. Med peritonsillit (halsböld) menas en tonsillit som spridit sig djupare in i vävnaden ovanför tonsillerna. Det bildas en varböld i svalget och patienten får ensidig svalgsmärta, grötigt tal och svårt att gapa och svälja samt oftast feber. Oftast behöver patienterna remitteras till öronläkare för att denne ska punktera varbölden i svalget.

Tonsilloperation innebär borttagande (tonsillektomi) eller reducering av halsmandlarna (tonsillotomi). Ingreppet utförs huvudsakligen på barn men även vuxna opereras.

En tonsillit läker som regel ut helt inom en dryg vecka , men funktionen brukar vara återställd tidigare. Peritonsilliter uppträder oftast efter en tonsillit och kan sedan pågå i upp till 2 veckor. Den samlade tiden för helt återställd funktion kan då uppgå till 3 veckor.

Vid operation läker normalt såren i svalget inom 10 -14 dagar efter tonsillektomi och efter 7-10 dagar efter tonsillotomi.

Funktionsnedsättning

I samband med det akuta insjuknandet kan det allmänna funktionstillståndet vara nedsatt under några dagar på grund av feber och smärtor. I vissa fall påverkas patienten inte av symtomen utan kan behålla normal funktion. Efter tonsilloperation har man ont och sekundärt till detta svårt att äta och dricka.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid tonsilliter med uttalade symtom ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid peritonsillit upp till 2 veckor.
  • Vid tonsillotomi upp till en vecka.