Tinnitus, hyperakusi - H93.1, H93.2


Försäkringsmedicinsk information

Det är viktigt att snabbt ta hand om patienter med svår tinnitus och uttalad ljudkänslighet. Detta är särskilt viktigt vid akut bullerskada.

De sjukfall som blir långvariga är ofta specialistärende som kräver teamhandläggning inom hörselvården.

Symtom, prognos, behandling

Tinnitus och ökad ljudkänslighet (hyperakusi) är vanliga och ofta samtidiga symtom som ofta kommer tillsammans med hörselnedsättning och som följd av en bullerskada. Ångest, nedstämdhet och sömnproblem förstärker ofta besvären. Grundbehandlingen är att använda ljud som distraherar eller maskerar och avslappningshjälp. Ytterligare behandling kan vara hjälp (till exempel kognitiv terapi) av psykolog eller kurator samt ibland antidepressiv medicin och sömnmedicin vid behov. Ingen behandling innebär att tinnitus försvinner fullständigt.

Tinnitus läker aldrig ut helt, men genom information och erfarenhet blir tåligheten större. Funktionsbegränsningar kan kvarstå i avtagande grad under lång tid (månader till år). Vid tinnitus och hyperacusis av högsta besvärsgrad uppnås, trots flerårig behandlingen, inte alltid tillfredställande funktion.

Funktionsnedsättning

Tinnitus av låg intensitet och begränsad ljudkänslighet innebär liten funktionspåverkan. Symtomen är avlednings- och maskeringsbara.

Tinnitus av medelstark intensitet och påtaglig ljudkänslighet innebär funktionspåverkan av måttlig eller medelstark grad och ständiga symtom. Ofta är nattsömnen påverkad med dagtrötthet som följd. Hjälpmedel såsom ljudstimulerare, hörapparater och hörselskydd dämpar symtomen och därmed även funktionspåverkan.

Tinnitus av högsta intensitet och uttalad eller höggradig ljudkänslighet innebär ständig och uttalad funktionspåverkan. Sömnen är ofta allvarligt drabbad med intensiv trötthet som följd. Sänkt stämningsläge och ångest kan bli en följd.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid tinnitus grad 1, ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid tinnitus grad 2, upp till 2 månaders sjukskrivning. Sjukskrivning medan behandlingen påbörjas. Därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad i ett halvår.
  • Vid tinnitus grad 3, en längre tids sjukskrivning, upp till 12 månader.