/
/
/

Systemisk lupus erythematosus (SLE) - M32


Försäkringsmedicinsk information

Patienter med SLE behandlas och kontrolleras som regel av reumatolog. Klargör diagnosen snabbt vid misstanke om SLE. Andra samtidiga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom eller diabetes är inte ovanliga. Detta kan minska arbetsförmågan och måste beaktas. Vissa patienter drabbas av kvarstående långdragen (ofta svårbehandlad) smärtproblematik, trötthet eller kognitiv störning, utan tecken till annan aktivitet i sjukdomen. Vid uttalade symtom bör teaminsatser med sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, smärtspecialist och expert på behandling av kognitiva problem övervägas. Sjukdomen är kronisk men förlöper ofta i skov. Vid skoven kan man vanligen förbättra funktionen efter några veckor med inflammationsdämpande och immunmodulerande läkemedel men det beror på vilka organ som är drabbade. I vissa fall kan funktionen vara varaktigt nedsatt både till följd av sjukdomen i sig och till följd av medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

SLE (systemisk lupus erythematosus) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som vanligen drabbar leder, hud och blodbild, men även njurar, serösa hinnor, hjärta, lungor, blodkärl och nervsystemet. Sjukdomens förlopp varierar från relativt mild och begränsad till enstaka organ, till betydligt mer aggressiv med flera inre organ inblandade. Behandlingen är framför allt olika typer av immunhämmande läkemedel. Prognosen har förbättrats betydligt på senare år på grund av mer aktiv behandling, men både sjukdomen i sig och behandlingen medför ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och benskörhet. Vid kvarstående långdragna symtom är avstämningsmöte med försäkringskassa och arbetsgivare att rekommendera. Beroende på sjukdomsbilden och behandlingsresultatet kan sjukskrivningen ibland behöva förlängas. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ, ibland i långa perioder. För många patienter kan deltidsarbete vara en acceptabel lösning. Företagshälsovården och/eller arbetsgivaren och Försäkringskassan bör kontaktas tidigt. Ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt.

Funktionsnedsättning

Skov av SLE ger ofta viss funktionsnedsättning på grund av uttalad trötthet, smärta vid ledinflammation och ibland feber och allmänpåverkan. I vissa fall kvarstår smärta trötthet och kognitiva besvär mycket länge. Vid mer allvarliga fall med framför allt neurologiska symtom, nefrit eller allvarligt lungengagemang kan sjukdomen varaktigt sätta ned funktionen. Sjukdomen kan även ge kognitiva symtom i form av trötthet, koncentrations- och minnesproblem samt ångest- och depressionsbesvär.

Aktivitetsbegränsning

Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Rehabiliteringsåtgärder

Ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid mer lindriga skov med besvär från leder, hud, lättare trötthet med mera kan sjukskrivning i upp till 2 månader bli aktuell, eventuellt längre tid på deltid.