Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Sjukskrivning vid social fobi

  • Diagnos: Social fobi
  • ICD-kod: F40.1
  • Ändringsdatum: Publicerad 15 maj 2008, Reviderad 15 juni 2010

Innehåll


Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga

  • Sjukskrivning bör som regel undvikas.
  • Arbetsförmågan kan vara tillfälligt nedsatt.
  • Sjukskrivningstiden bör vara kort, 2–4 veckor, och kombineras med aktiverande behandling och tät uppföljning. Deltidssjukskrivning bör alltid övervägas.
  • Vid sjukskrivningstider längre än 3 månader bör samarbete med psykiatrin etableras.

Symtom, prognos och behandling

Social fobi kännetecknas av en stark rädsla för andras uppmärksamhet och för att reagera på ett sätt som blir generande eller förödmjukande. Exempel på sådana situationer är att träffa främmande människor, svara i telefon, och att tala eller uppträda inför andra. Symtom som rodnad, hjärtklappning och koncen­trationssvårigheter är vanliga. Fobin leder ofta till en överdriven uppmärksamhet på det egna beteendet och ett undvikandebeteende som kraftigt begränsar möjligheterna att fungera i yrkesliv och i sam­band med andra sociala aktiviteter. Social fobi behandlas med kognitiv beteendeterapi (bryta fobiska beteenden) och/eller farmakologiskt.

Social fobi kan vara del i andra psykiatriska tillstånd som bör utredas.

Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

Obehandlad social fobi för med sig betydande funktionshämning vid, och inför, social interaktion. Tillståndet kan medföra undvikandebeteende som begränsar social aktivitet.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning

Social fobi debuterar vanligen i de tidiga tonåren och har ett livslångt fluktuerande förlopp. Konsekvent, evidensbaserad behandling, kan dock begränsa de negativa konsekvenserna avsevärt.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Information om tillståndets ofarlighet är avgörande i initialskedet och måste upprepas och förstärkas med självhjälpsmaterial och hänvisning till relevant webb-information. Samtidig depression och/eller missbruk är vanliga komplikationer och bör utredas.

Reviderad 15 juni 2010

 

Kontakt

Malin Ahrne
075-247 30 40