/
/
/

Skulder- och axelledsbesvär - M75.4, M75.3, M75.0, M75.1


Försäkringsmedicinsk information

De akuta besvären vid rotatorcuffsyndrom och kalkaxel går normalt över inom 1–2 veckor.

Frusen skuldra kan vara långvarigt och dessutom variera i svårighetsgrad över tid. Sjukdomstiden är i genomsnitt knappt 2 år. Det är vanligt med kvarstående besvär i form av lättare värk och rörelseinskränkning.

Även impingementsyndrom med tendinoser eller rotatorcuffsyndrom kan vara långvariga och påverkas negativt vid fortsatt belastning i arbete med armarna ovanför axelhöjd. Ompröva diagnos och behandling vid impingement, tendiniter och tendinoser som inte läker som förväntat.

Symtom, prognos, behandling

Kortvariga besvär:

Symtomen är oftast akut framträdande smärtor som brukar inskränka rörligheten helt eller delvis i den drabbade axelleden. Detta kan bero på akut impingementsyndrom eller i sällsynta fall akut kalkaxel. Behandlingen är kortisoninjektion, smärtstillande medicinering och ibland även sjukgymnastisk behandling.

Långvariga besvär:

Vid impingementsyndrom, tendinoser (degenerativ rotatorcuffsjukdom) är vilo- och nattsmärta vanliga symtom liksom varierande grad av rörelse- och kraftnedsättning. Behandlingen är sjukgymnastik i kombination med ergonomisk rådgivning, men även farmakologisk och i vissa fall kirurgisk.

Funktionsnedsättning

Axelbesvär ger ofta så akuta smärtor och inskränker rörelsen så mycket att patienten inte kan använda den drabbade armen under den akuta perioden. Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) är ett tillstånd med smärtor och nedsatt rörlighet i axelleden. Det börjar som regel smygande och efterhand kommer mer värk och rörelseinskränkning.

Rehabiliteringsåtgärder

Överväg tidigt byte av arbetsuppgifter och arbete vid frusen skuldra eftersom förloppet oftast är mycket långdraget. Överväg byte av arbetsuppgifter och arbete tidigt samt remiss för operation vid impingementsyndrom som förefaller ha samband med arbetet. Notera att arbetsuppgifter med arbete under axelplanet ibland kan underlätta arbetsåtergång innan full utläkning skett.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Kalkaxel och impingementsyndrom på dominant sida kan sätta ned arbetsförmågan helt i upp till 2 veckor. I fall med arbete som huvudsakligen görs med armarna ovanför axelhöjd eller arbete med krav på god rörlighet i axlarna kan arbetsförmågan vara begränsad i upp till 3 veckor.
  • I många fall behövs deltidssjukskrivning samt anpassning av arbetsförhållanden i väntan på andra åtgärder. Samma förhållningssätt kan vara lämpligt vid sjukskrivning vid impingementsyndrom och tendinoser där besvären bedöms ha samband med arbetet.
  • Efter operation vid impingementsyndrom på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete i upp till 3 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 6 veckor och vid tungt arbete i upp till 12 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.
  • Efter rotatorcuffsutur på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.
  • Efter operation vid frusen skuldra varierar behovet av sjukskrivning beroende på typ av arbete. I ett icke rörelsekrävande arbete kan arbetet återupptas redan efter några dagar medan det i ett tungt arbete med belastning över axelnivå kan behövas upp till någon månads sjukskrivning.