/
/
/

Skadligt bruk av alkohol och alkoholberoende - F10


Försäkringsmedicinsk information

Skadligt bruk medför i sig inte nedsatt arbetsförmåga. Vid missbruk/beroende bör patienten endast sjukskrivas vid samtidig behandling. Nykterhet är en förutsättning för att patienten ska återhämta sig. Intagets storlek och tidslängd påverkar tiden för återhämtning. Läkarintyg kan administreras i efterhand då patienten följt överenskommen behandlingsplan. Skälet till att sjukskrivningen administreras retroaktivt bör tydligt framgå i det medicinska underlaget.

Läkarutlåtande för förebyggande behandling utfärdas om behandlingen i sig hindrar närvaro på arbetsplatsen, exempelvis behandlingshem eller intensiv öppenvårdsbehandling. Sjukskrivning bör ske på vårdcentral eller annan vårdenhet som uppfyller relevanta krav på uppföljning av alkohol- och drogfrihet samt övrig rehabilitering.

Om funktionen inte har återställts efter 6 månader bör behandlingsansvaret övergå till specialiserad beroendevård. Vid samsjuklighet ska behandling ske parallellt men funktionen bedömas utifrån respektive tillstånd. Det är inte ovanligt att patienter med långvarigt aktivt alkoholberoende är sjukskrivna för somatiska diagnoser och att neurokognitiv nedsättning inte har uppmärksammats. Okontrollerat alkoholintag får ofta sociala konsekvenser och kan ge psykiska besvär. Det är viktigt att inte automatiskt sjukförklara dessa.

Vid utdragen abstinens och/eller kroniska alkoholskador ska arbetsförmågan bedömas utifrån hur dessa tillstånd påverkar funktionen. Vid ett långvarigt pågående missbruk/beroende kan det bli aktuellt med sjukersättning om arbetsförmågan bedöms vara permanent nedsatt.

Symtom, prognos, behandling

Berusning eller akut alkoholintoxikation betraktas vid frivilligt intag inte som sjukdom. Skadligt bruk är när intaget av alkohol eller droger får psykiska, kroppsliga eller sociala konsekvenser, men beroendekriterierna inte uppfylls. Diagnosen alkoholberoende baseras på kriterier som toleransökning, abstinenssymtom, kontrollförlust och fortsatt användning trots skador. Vanliga symtom på alkoholabstinens är blodtrycksförhöjning, svettningar, skakningar, ångest och sömnstörning. Prognosen är god med rätt behandling och vid behandlingsföljsamhet. Tillstånden behandlas med läkemedel och psykosocial behandling. Sjukskrivning kan vara en del av behandlingen förutsatt att den är kopplad till kontroll av patientens alkoholfrihet, samt deltagande i medicinska och beteendemässiga behandlingar. Sjukskrivning utan aktiv behandling är skadligt och försämrar förloppet.

Funktionsnedsättning

Kognitiv funktionsnedsättning, nedstämdhet och sömnstörning efter långvarigt högt alkoholintag kan kvarstå i flera veckor och upp till 3 månader efter etablerad nykterhet. Långsiktiga komplikationer är kroppsliga skador och kroniskt nedsatt kognitiv förmåga. Vid kroniskt, långvarigt alkoholberoende tillkommer neurologiska symtom och organskador.

Rehabiliteringsåtgärder

En gemensamt utformad behandlingsplan med föreskrifter om nykterhet, återkommande kontroller av nykterheten samt uppföljning och ställningstagande till om föreskrifterna inte upprätthålls kan med fördel upprättas.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Arbetsförmågan kan vara helt eller delvis nedsatt i 2-4 veckor.