/
/
/

Skada på övre extremiteten (sårskada, luxation, distorsion och fraktur) - S40, S50, S60, S53, S63, S43.4, S42, S52, S62, S43.0


Försäkringsmedicinsk information

Funktionen blir mer begränsad om det är patientens dominerande sidan som skadats. Vid större skador som lednära frakturer uppstår ofta viss bestående funktionsnedsättning i form av svaghet och försämrad rörlighet i den skadade armen. Flertalet, om de inte har väldigt tunga manuella arbeten, kan dock återgå i arbete.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid skador på övre extremiteten (armarna) är smärta som uppträder i anslutning till trauma (yttre våld). Direkt våld utan fraktur kallas kontusion och indirekt ledvåld utan fraktur kallas distorsion (stukning). Om det vid våldet uppstår en fraktur blir diagnosen normalt fraktur med angivelse av placering. Luxation är en svårare distorsion då leden helt glider isär. Svårare skador i exempelvis axelleden kan ta flera månader att läka och ge bestående funktionsnedsättning. Frakturer kan vara av olika svårighetsgrad från sprickor till operationskrävande splitterfrakturer. Läkningen tar oftast lång tid (månader).

Funktionsnedsättning

Under läkningen har patienten nedsatt förmåga att använda berörd axel eller arm i varierande grad, delvis beroende på skadans art och placering. Funktionen blir mer begränsande om det är patientens dominerande sidan som skadats.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Kontusion och distorsion medför i normalfallet nedsatt arbetsförmåga främst i manuella arbeten och i arbeten där armen måste användas – och då i upp till 3 veckor.
  • Axeldistorsioner och frakturer medför i normalfallet i första hand nedsatt arbetsförmåga i manuella arbeten och i arbeten där armen måste användas. Arbetsförmågan kan i dessa fall vara nedsatt i upp till 4 månader.