Rektalcancer - C20, C21


Försäkringsmedicinsk information

Symtom till följd av cellgiftbehandlingen kan motivera en längre tids sjukskrivning. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Symtom, prognos, behandling

Blödning är det vanligaste symtomet på rektalcancer (tumör i ändtarmen). Behandlingen är kirurgisk och innebär att man tar bort en del av eller hela ändtarmen. Ofta strålbehandlas patienten före operationen och efter operationen ges ibland tilläggsbehandling med cellgifter var 14:e dag i 6 månader.

Spridd rektalcancer är ett tillstånd där spridningen finns från början eller patienten återfaller i tidigare känd rektalcancer. Tillståndet är i flertalet fall kroniskt med en på sikt dålig prognos. Behandling krävs alltid. Enstaka patienter kan erbjudas kirurgi som syftar till läkning (kurativ kirurgi) men annars är lindrande behandling med cellgift ofta aktuell, liksom annan lindrande och stödjande behandling.

Sjukdomsförloppet varierar från patient till patient. Patienten kan ha perioder med normal funktion, men förloppet är alltid progredierande (tilltagande). Har kurativt syftande kirurgi utförts och all känd tumörsjukdom kunnat avlägsnas, får patenten ofta långa remissioner eller botas.

Funktionsnedsättning

Operationen är ett stort ingrepp och patienten får ofta efterföljande trötthet. Störningar i tarmfunktionen är vanliga i flera veckor efter ingreppet. Om hela ändtarmen är borttagen måste patienten vänja sig vid att hantera påsen på magen. Patienten bör även undvika tung fysisk aktivitet tills såret har läkt fullständigt. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen.

Smärtor och trötthet samt funktionsnedsättning på grund av biverkningar av behandlingen är vanliga vid spridd rektalcancer.

Rehabiliteringsåtgärder

En tidig dialog med patienten om sjukskrivningen rekommenderas. Kontakt med arbetsplats och arbetsgivare angående situationen kan underlätta patientens återgång i arbete.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation med okomplicerat förlopp och utan tilläggsbehandling: 6–8 veckors sjukskrivning.
  • Efter operation med tilläggsbehandling med cellgift: 8–9 månaders sjukskrivning.
  • Vid spridd rektalcancer är sjukskrivning under lång tid ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan det finnas arbetsförmåga.