Reaktiv artrit - M02, M03


Försäkringsmedicinsk information

Om det finns en tendens till ett långdraget förlopp ska patienten bedömas av en reumatolog. Det är väsentligt med information om fysioterapi eller sjukgymnastik (i akut skede obelastade rörelser) för att patienten ska behålla styrkan och för att hindra tillstelning. Informera för att bemöta rädslan att överbelasta leder.

Symtom, prognos, behandling

Reaktiv artrit är inflammation i leder som reaktion på en infektion, vanligen i tarm, urinvägar eller könsorgan. Ledinflammationen med svullnad, värk och belastningssmärta drabbar vanligen enstaka eller få leder, oftast i benen eller bäckenet. Den uppstår vanligen 2–6 veckor efter infektionen. Förloppet är mestadels godartat men kan övergå i en kronisk ledinflammation. Sjukhusvård är sällan nödvändig. Behandlingen är farmakologisk (läkemedel – inflammationsdämpande, symtomlindrande och sjukdomsmodifierande), sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. För hälften av patienterna är funktionen återställd inom 6 månader. För vissa patienter kan ledinflammation och funktionsnedsättning kvarstå längre tid.

Aktivitetsbegränsning

Under den akuta fasen påverkar sjukdomen förmågan till förflyttning, långvarigt sittande eller stående. Om fingrarna drabbas försämras handkraften, fingerrörligheten och finmotoriken.

Rehabiliteringsåtgärder

Samverka med arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Avstämningsmöte vid långdragna fall. Ergonomiska förbättringar samt anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuella.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Ledbelastande arbete bör undvikas vid akut ledinflammation. Beroende på arbetets art och artritens intensitet kan patienten börja deltidsarbeta efterhand. För patienter som utvecklar kronisk ledinflammatorisk sjukdom hänvisas till riktlinjen för reumatoid artrit.
  • Under den akuta fasen är hel sjukskrivning i upp till någon månad vanlig, ibland krävs sjukskrivning i flera månader beroende på arbetets krav. Vid övergång till kronisk artrit se rekommendation för spondylartriter.