/
/
/

Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (PPP) - L40


Försäkringsmedicinsk information

För patienter med långdragen hand- och fotpsoriasis eller pustulosis palmoplantaris är arbetsförmågan starkt kopplad till dels hur påverkad huden är och dels hur mycket manuell styrka och mycket gående arbetet kräver. Slitage mot huden kan ibland försämra sjukdomen (exempelvis då sjukdomen sätter sig på platser där huden har blivit skadad, så kallat Köbnerfenomen) och kräva flera månaders sjukskrivning.

Diskutera anpassat arbete eller arbetsbyte om arbetet innehåller moment som kan försämra sjukdomen (såsom stark nötning) eller om de har svårt att klara arbetet. Det är viktigt att hudens status beskrivs i underlaget för sjukskrivningen eftersom arbetsförmågan är starkt förknippad med den.

Om patientens psoriasis eller pustulosis palmoplantaris av så svår att sjukdomens kräver sjukskrivning handläggs fallet oftast på hudkliniker. I de fall där sjukskrivning sker i primärvården och sjukskrivningstiden går utöver den rekommenderade bör fallet remitteras till hudspecialist.

Vid samtidig ledsjukdom sjukskrivs utifrån riktlinjerna för ledsjukdomen.

Symtom, prognos, behandling

Psoriasis är en vanlig hudsjukdom med ärftliga inslag. Grundorsaken är okänd. Begränsade fläckar av psoriasis (plaquepsoriasis) ger oftast inga symtom mer än viss stelhet där patienten har utslag. Ibland kan dock psoriasis ge klåda. Förändringar i händer och fötter kan vara smärtsamma vid belastning.

Pustulosis palmoplantaris (PPP) är en sjukdom som är associerad till psoriasis och drabbar händerna och fötterna. Sjukdomen påverkar allmäntillståndet eftersom patienten får en kraftig inflammation. Vanligaste behandlingen är lokalbehandling med olika salvor och krämer samt ljusbehandling på vårdinrättning. Vid värre besvär kan hudläkare överväga systemisk behandling (tabletter eller injektion), vilket kräver övervakning genom blodprover. Prognosen för en enskild person kan inte förutsägas.

Det händer att psoriasis inte syns alls i perioder, men de flesta har mer eller mindre kontinuerliga besvär, ibland med kraftiga försämringar. Pustulosis palmoplantaris är en mycket nyckfull sjukdom som inte alltid svarar på behandling. (För psoriasisartrit, se riktlinjen för reumatoid artrit.)

En återgång till normalt funktionstillstånd efter behandling tar vanligen 2–8 veckor. Vid hand- och fotpsoriasis och pustulosis palmoplantaris kan det ta längre tid.

Funktionsnedsättning

Lätt till måttligt utbredd plaquepsoriasis påverkar sällan funktionen. Om sjukdomen är ordentligt utbredd medför den tidskrävande lokalbehandling som starkt kan inskränka på den vakna tiden inklusive arbetstiden och vara mentalt tröttande för patienten. Smärtan vid belastning och klådan för patienter med hand- och fotpsoriasis samt pustulosis palmoplantaris inskränker funktionen, i svåra fall med nedsatt rörlighet och styrka som följd.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Lätt till måttligt utbredd plaquepsoriasis medför inget behov av sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid stor utbredning upp till 8 veckors sjukskrivning. I vissa fall motiverar tidskrävande ljus- och lokalbehandling längre tider. Då räcker det ofta med sjukskrivning på deltid.
  • Vid komplicerade fall flera månaders sjukskrivning.