Prostatacancer - C61


Försäkringsmedicinsk information

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). En del patienter som strålbehandlas har relativt långdragna besvär som kan leda till förlängd sjukskrivning. Även långvarigt urinläckage kan hos enstaka patienter leda till behov av längre sjukskrivning. Medicinsk (antihormonell) behandling ger begränsade biverkningar och har sällan konsekvenser för funktionen.

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Vid spridd prostatacancer är sjukdomsförloppet mycket individuellt. Lindrande behandling kan ge långa symtomfria perioder, men sjukdomstillståndet är kroniskt och kan inte botas.

Symtom, prognos, behandling

Behandlingen vid prostatacancer (tumör i prostatakörteln) är antingen medicinsk (antihormonell), kirurgisk eller strålbehandling. I enstaka fall förekommer kombinationsbehandling.

Kirurgisk behandling är antingen öppen kirurgi eller laparoskopisk kirurgi (titthålskururgi). Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning:

  • Efter operation: varierande, men i normalfallet 30–60 dagar.
  • Efter strålbehandling: varierande men i normalfallet 40–60 dagar.

Spridd prostatacancer är ett tillstånd där spridningen finns från början eller patienten återfaller i tidigare känd prostatacancer. Sjukdomstillståndet är kroniskt med en på sikt dålig prognos. Lindrande behandling med antihormonell behandling kan ge långa symtomfria perioder. Annan symtomlindrande behandling som cellgift- och strålbehandling är ofta aktuell.

Funktionsnedsättning

Den vanligaste komplikationen till operationen är urinläckage. Vid strålbehandling och efter behandlingen är täta trängningar och frekvent vattenkastning inte ovanligt, även nattetid. Tarmbesvär med smärtor och trängningar från ändtarmen är relativt vanliga och kan hos enstaka patienter vara handikappande. Uttalad trötthet är ofta förekommande. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen. Hormonbehandlingen kan ge biverkningar såsom blodvallningar och svettningar, muskeluttröttbarhet, allmän trötthet, psykiska besvär, anemi och benskörhet med ökad frakturrisk.

Spridd prostatacancer ger ofta funktionsnedsättning på grund av symtom som smärtor. Sömnstörningar till följd av smärtor och lågt blodvärde medför trötthet.

Rehabiliteringsåtgärder

En tidig dialog med patienten om sjukskrivningen rekommenderas. Kontakt med arbetsplats och arbetsgivare angående situationen kan underlätta patientens återgång i arbete. Avstämningsmöte mellan vårdgivare, patient, arbetsgivare och Försäkringskassan är att rekommendera, så att rehabiliteringen kan påbörjas tidigt. En rehabiliteringsplan bör upprättas tidigt i förloppet och revideras löpande. Det kan finnas ett behov av sjukresor till och från jobbet.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning.

  • Efter operation med okomplicerat förlopp upp till 6 veckors sjukskrivning.
  • Vid strålbehandling upp till 8 veckors sjukskrivning. Arbetsförmågan kan till en början vara god, men biverkningar under senare delen av behandlingen ger ofta ett behov av sjukskrivning.
  • Vid spridd prostatacancer är sjukskrivning under lång tid ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan det finnas arbetsförmåga.