Parkinsons sjukdom - G20


Försäkringsmedicinsk information

Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Arbeten som kräver hög koncentration, snabb uppfattningsförmåga och god finmotorik (exempelvis skrivförmåga) kan vara olämpliga.

Sjukskrivande läkare bör försäkra sig om att patienten har kontakt med Försäkringskassan och arbetsgivaren. Partiell sjukskrivning för att gradvis öka belastningen vid återgång i arbetet är ofta att föredra. Uppmärksamma sjukskrivning som blir omfattande och varaktig i tid.

Symtom, prognos, behandling

Parkinsons sjukdom beror på ett gradvis bortfall av nervceller i hjärnan och medför långsamt tilltagande problem med försämrad rörlighet och kognitiv svikt. Sjukdomsförloppet består av tre faser:

1. Tidig fas, där läkemedelsbehandling ofta har god effekt.
2. Fluktuationsfas, där symtomen återkommer periodvis under dagen trots noggrann behandling.
3. Komplikationsfasen (ofta efter cirka 10 år) där patienten upplever normal rörlighet endast under begränsade delar av dagen.

Symtomen växer fram under ett antal år. Behandlingen består av läkemedel, under de två första sjukdomsfaserna senare ofta med tillägg av kontinuerlig läkemedelsinfusion (läkemedelspump) eller elektrostimulering av hjärnan.

Vid Parkinsons sjukdom tilltar symtomen långsamt och varierar. Sjukdomen kan ännu inte botas eller förmås läka ut. Livslängden är dock idag endast obetydligt förkortad. En neuropsykolog bör utvärdera kognitiv svikt och ibland även trötthet.

Funktionsnedsättning

Inslag av darrning (tremor) och nedsatt finmotorik (exempelvis skrivsvårigheter och gångsvårigheter). Även kognitiva problem (som hjärntrötthet och försämringar i uthållighet, arbetsminne och planeringsförmåga) och depression är vanligt. Följden blir ofta en ökad uttröttbarhet under dagen. De kognitiva problemen upptäcks inte alltid i den tidiga sjukdomsfasen. Efter 5–10 år med sjukdomen kommer de flesta patienter in i sjukdomens fluktuationsfas där rörligheten och den intellektuella förmågan varierar oförutsebart under dagen. Aktivitetsförmågan är då vanligen kraftigt eller fullständigt nedsatt.

Rehabiliteringsåtgärder

Överväg rehabilitering med utformning av hjälpmedel, andra arbetsuppgifter eller omskolning till annat arbete i tid. Diskutera eventuell anpassning av arbetsuppgifter. Företagshälsovård och arbetsgivare bör tidigt kopplas in för översyn av arbetsuppgifter. Överväg arbetsfrämjande åtgärder som rehabilitering eller ändrad arbetsbelastning vid tilltagande funktionsnedsättningar.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I tidig fas finns ofta ett behov av återkommande korttidssjukskrivning för återhämtning. Överväg partiell sjukskrivning.
  • I fluktuationsfasen kan patienter beroende på arbetets art behålla viss arbetskapacitet (t.ex. i arbeten som inte kräver fysisk ansträngning eller uthållighet).
  • I komplikationsfasen är det ovanligt med arbetsförmåga.