/
/
/

Om Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.

Förbättringar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Socialstyrelsen har genomfört vissa förbättringar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Detta har skett i samband med ett uppdrag från regeringen att göra beslutsstödet integrerbart med hälso- och sjukvårdens journal- och intygssystem. I samband med detta har vi också uppdaterat beslutsstödet på webbplatsen.

Vi har

  • strukturerat om innehållet
  • gått igenom och kvalitetssäkrat ICD-koderna mot rekommendationerna och rekommendationernas rubriker
  • kvalitetssäkrat rekommendationernas text
  • sett till att informationen på webben är samstämmig med den information som finns för integration i journalsystemens intygslösningar

Under 2016 har arbetet med att förbättra beslutsstödet pågått. Bland annat har Socialstyrelsen med hjälp av medicinska experter sett över och uppdaterat rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna. Rekommenderad sjukskrivningslängd har differentierats utifrån svårighetsgrad och andra faktorer, som exempelvis samsjuklighet. Det innebär att det finns flera steg i rekommendationerna från de lindriga till de svårare fallen.

Innehållet har omarbetats och ny information tillkommit. Information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning finns nu för samtliga diagnoser och rehabiliteringsinformation finns för de flesta diagnoser. De uppdaterade rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna gäller från den 30 januari 2017.

Koder för det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Socialstyrelsen har upprättat ett antal kodverk som dokumenterar vissa av beslutsstödets informationsmängder. Koderna är specifika för det försäkringsmedicinska beslutsstödet och beskriver begrepp som är kopplade till sjukskrivningsprocessen.

Dessa kodverk är i sin tur kopplade till varsitt OID-nummer. Läs mer om OID-nummer.

Koder för försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontakt

Socialstyrelsens kan inte ändra ett beslut från Försäkringskassan och uttalar sig inte i enskilda ärenden. Vi hänvisar till Försäkringskassan.

forsakringsmedicinskt.
beslutsstod@socialstyrelsen.se