Obesitaskirurgi vid fetma - E66


Försäkringsmedicinsk information

Omställningen till ett radikalt förändrat näringsintag efter operationen och patientens arbete påverkar bedömningen av behovet av sjukskrivning. Överviktspatienter har ofta en komplex problematik. Vid kvarvarande besvär (till exempel artros, depression, hjärt-kärlproblem) ska dessa hanteras inom ramen för berörd medicinsk specialitet. Kirurgiska komplikationer – till exempel sårkomplikationer, läckage, bukabscess kan leda till längre tids funktionsnedsättning. Det samma gäller vid extrema dumpingsymtom (bland annat illamående, diarré, yrsel, cirkulationspåverkan).

Symtom, prognos, behandling

Kirurgiskt ingrepp i syfte att minska magsäcken - i första hand gastric bypass-operation - görs öppet eller laparaskopiskt (vanligast). Antalet ingrepp ökar stadigt och ligger idag på ca 7000. Patienterna har ett BMI på över 35 och är i arbetsför ålder. Prognosen är normalt mycket god med minskad vikt, förbättrad hälsa och livskvalitet, men ingreppet innebär på kort sikt en rad funktionsnedsättande konsekvenser, så som illamående, kraftlöshet, trötthet. Fetmans följdsjukdomar – exempelvis diabetes, artroser, psykiska besvär – kvarstår under varierande tid.

Funktionsnedsättning

Själva operationen påverkar sällan funktionen då den görs lapraskopiskt. Det är ett radikalt förändrat näringsintag, en hastig viktnedgång och symtom i samband med ätande som nedsätter funktionen. Nedsättningen handlar dels om symtom som kraftlöshet, trötthet, värk, illamående, diarré, yrsel, hjärtklappning, knäsvaghet (så kallat dumpingsymtom), dels om behov av en inställnings-/anpassningsperiod där patienten gradvis anpassar sig till nya förutsättningar (strikt regelbundna mattider, ätandet tar längre tid, gradvis upptrappning från flytande till fast föda). Den mest påtagliga funktionsnedsättningen avtar efter 2-8 veckor. Efter en månad kan normalt lättare fysisk aktivitet utföras. Normaliserad funktion kan ta upp till 4 månader.

Rehabiliteringsåtgärder

Kontakt med arbetsgivare bör etableras för adekvat anpassning av patientens arbetssituation, bland annat i form av krav på regelbundna matraster. Fysisk aktivitet på recept är ofta ett värdefullt inslag i en effektiv rehabilitering.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid laparaskopisk kirurgi och ett fysiskt lätt arbete upp till fyra veckors sjukskrivning på heltid. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.
  • Vid laparaskopisk kirurgi och ett fysiskt tungt arbete upp till fem veckors sjukskrivning på heltid. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.
  • Vid öppen kirurgi upp till fem veckors sjukskrivning på heltid. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.
  • Vid svårare katabola symtom (trötthet, yrsel, muskelsvaghet till följd av kraftigt nedsatt födointag) krävs ytterligare 2 veckors sjukskrivning på heltid.