Multipel skleros - G35


Försäkringsmedicinsk information

Vid sjukdomsdebut med skov behövs ofta en kortare sjukskrivningsperiod, framför allt vid arbeten som kräver koncentration, uthållighet och simultankapacitet.

Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Associerade symtom som psykiska krisreaktioner, MS-trötthet och tidig kognitiv svikt måste vägas in.

Uppmärksamma sjukskrivning som blir omfattande och varaktig i tid. Sjukskrivande läkare bör försäkra sig om att patienten har kontakt med Försäkringskassan och arbetsgivaren.

Partiell sjukskrivning för att gradvis öka belastningen vid återgång i arbetet är ofta att föredra.

Behandling med betainterferon (bromsmedicin) är i början ofta förenad med influensaliknande biverkningar som kan vara sjukskrivningsgrundande.

Symtom, prognos, behandling

Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom där immunförsvaret angriper det centrala nervsystem. 90 procent av patienterna insjuknar med skov och 10 procent med gradvis ökande symtom, så kallad primär progressiv MS. De flesta som får skov kommer senare, ofta efter flera års sjukdom, att övergå i en sekundär progressiv MS. Patienter med skov kan erbjudas sjukdomsmodifierande ”bromsande” behandling. Svåra skov behandlas med höga doser av kortison. De flesta skoven (cirka 85 procent) varar i mindre än 2 månader. MS är en kronisk sjukdom som inte kan botas. Nuvarande behandling kan bromsa sjukdomsaktiviteten. Utan behandling tar det i genomsnitt ca 15 år att utveckla en funktionsnedsättning som innebär att gånghjälpmedel behövs. Livslängden är något nedsatt.

Funktionsnedsättning

Hur MS påverkar funktionen varierar stort. Flertalet patienter har så kallad MS-trötthet och omkring hälften har kognitiva nedsättningar (som minnes- och koncentrationssvårigheter). Vid sjukdomsdebuten får patienten vanligen syn-, känsel- och kraftnedsättning i armarna eller benen, balans- och gångsvårigheter och koordinationsrubbningar. Vid skov påverkas funktionen under olika lång tid och kan ge allt från känselstörningar till omfattande förlamningar. Vid primär och sekundär progressiv MS utvecklar ofta patienten omfattande handikapp och kan till exempel behöva gånghjälpmedel.

Rehabiliteringsåtgärder

Överväg rehabilitering med utformning av hjälpmedel, andra arbetsuppgifter eller omskolning till annat arbete i tid. Diskutera eventuell anpassning av arbetsuppgifter. Företagshälsovård och arbetsgivare bör tidigt kopplas in för översyn av arbetsuppgifter. Överväg arbetsfrämjande åtgärder som rehabilitering eller ändrad arbetsbelastning vid tilltagande funktionsnedsättningar.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lätta skov upp till 2 veckor.
  • Vid medelsvåra skov upp till 8 veckor.
  • Vid svåra skov upp till 12 veckor.
  • Vid primär och sekundär progressiv MS krävs en längre tids sjukskrivning, ofta partiell i början och gradvis ökande i takt med en tilltagande funktionsnedsättning. Arbetet i sig påverkar dock inte sjukdomsaktiviteten.