Migrän - G43


Försäkringsmedicinsk information

Symtomens svårighetsgrad och varaktighet är vägledande vid bedömning av sjukskrivning. Patienten bör snarast möjligt återgå i arbete, i enstaka fall på deltid till en början.

Var öppen för en diskussion om sjukskrivning vid graviditet eftersom antalet läkemedel som kan användas under graviditet är mycket begränsat. Synstörningar och andra neurologiska symtom kan leda till att en myndighet utfärdar förbud för vissa, till exempel piloter, att utöva sitt yrke.

Uppmärksamma och behandla sömnstörningar, psykiska reaktioner eller associerade psykiatriska sjukdomar tidigt.

Rekommendera patienten att ansöka om särskilt högriskskydd för att befrias från karensdag vid upprepad korttidsfrånvaro. Detta är lämpligare än en längre tids deltidssjukskrivning, eftersom anfallen vanligen uppträder oförutsägbart. Ett läkarintyg på patientens migrän kan med fördel bifogas ansökan.

Symtom, prognos, behandling

Vanliga symtom är överkänslighet för ljus och ljud och illamående. Migrän betraktas som en kronisk åkomma, till stor del på genetisk bas. De första anfallen kommer vanligen under tidig pubertet och brukar därefter komma och gå. I de flesta fall är patienten anfallsfri under längre perioder. Basen i behandlingen är att undvika anfallsutlösande faktorer som stress, sömnbrist och hormonsvängningar. Det finns ett stort antal väl dokumenterade anfallsavbrytande läkemedel som oftast ger resultat. Daglig, förebyggande medicinering (så kallad läkemedelsprofylax) är aktuell om situationen är otillfredsställande trots åtgärderna. Migrän förekommer ofta samtidigt som andra sjukdomar som ångest, depression, stroke och allergier.

Anfallet pågår i genomsnitt i 19 timmar hos vuxna, men för ett fåtal kan det pågå längre än i 5 dygn. Vissa återhämtar sig inte helt innan nästa anfall. Vissa patienter har daglig migrän trots daglig medicinering, så kallad kronisk migrän. Ungefär 60 procent av alla gravida kvinnor med migrän får anfall mindre ofta under de två sista tredjedelarna av graviditeten.

Funktionsnedsättning

Anfallet inleds ofta med nedsatta kognitiva funktioner såsom trötthet och koncentrationssvårigheter. Under huvudvärksfasen är det typiskt vid migrän att patienten måste ligga stilla i ett mörkt och tyst rum. Efter huvudvärken känner patienten sig ofta urlakad och trött. Synstörningar och andra neurologiska symtom kan förekomma.

Rehabiliteringsåtgärder

Sjukgymnast kan ofta bidra med till exempel avslappningsträning och råd om stresshantering för att förebygga anfall. Diskutera eventuell anpassning av arbetsuppgifter. Företagshälsovård och arbetsgivare bör tidigt kopplas in för översyn av arbetsuppgifter. Överväg arbetsfrämjande åtgärder som rehabilitering eller ändrad arbetsbelastning vid tilltagande funktionsnedsättningar.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet (lätta-måttliga besvär) och vid i huvudsak stillasittande arbete/låg belastning är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Individuell bedömning vid t.ex. graviditet och kronisk migrän.