Lungcancer - C34


Försäkringsmedicinsk information

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

En fjärdedel av de nydiagnostiserade patienterna har lokaliserad lungcancer. Behandlingen består av kirurgi där oftast en lunglob, eller mer ovanligt, ena lungan, bortopereras. Majoriteten behandlas med cellgifter i 3 månader efteråt för att minska risken för återfall. Symtom kan vara hosta, blodhosta, bröstsmärta, ökad andfåddhet. En stor andel tumörer upptäcks dock av en slump i samband med röntgenundersökning. Cirka en femtedel av patienterna med lokaliserad lungcancer är medicinskt inoperabla på grund av dålig lungfunktion eller hjärt-kärlsjukdom. Dessa patienter behandlas oftast med strålbehandling i en till sex veckor, beroende på behandlingsteknik. Drygt hälften av patienterna med lokaliserad lungcancer blir botade från sin sjukdom. Enstaka patienter kan utveckla ett långvarigt smärttillstånd.

Knappt hälften av nydiagnostiserade patienter har spridd lungcancer vid diagnos, och en andel av patienterna med lokaliserad och lokalt avancerad lungcancer utvecklar en spridning senare. Behandlingen består oftast av cellgifter i 3–6 månader. Lindrande strålbehandling mot tumören och/eller metastaser är vanligt. Individualiserad symtomlindrande behandling krävs. Prognosen är dålig.

Funktionsnedsättning

De olika behandlingarna medför olika typer av funktionsnedsättning. Operationen är ett relativt stort ingrepp med trötthet, smärta i bröstkorgen och nedsatt funktion i efterförloppet beroende på omfattningen av ingreppet och lungfunktionen före operationen. Komplikationer med sårinfektion och hjärtpåverkan kan förekomma. Under cellgiftsbehandlingen förekommer trötthet och ökad infektionsrisk. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen.

Rehabiliteringsåtgärder

En tidig dialog med patienten om sjukskrivningen rekommenderas. Kontakt med arbetsplats och arbetsgivare angående situationen kan underlätta patientens återgång i arbete.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation med okomplicerat förlopp vid lokaliserad lungcancer (utan tilläggsbehandling) är sjukskrivning motiverad i minst 8 veckor.
  • Efter operation och tilläggsbehandling med cellgift vid lokaliserad lungcancer är sjukskrivning under själva behandlingen motiverad i cirka 6 månader. I undantagsfall finns arbetsförmåga (under 1–2 veckor) mellan behandlingarna.
  • Vid lokalt avancerad lungcancer är sjukskrivning alltid motiverat under hela behandlingstiden. Hos en mindre andel av patienterna kan arbetsförmåga återkomma från 3 månader efter behandlingen, ofta på deltid. Majoriteten har dock behov av långvarig sjukskrivning.
  • Vid spridd lungcancer är sjukskrivning under lång tid alltid motiverad. Enstaka patienter kan återfå viss arbetsförmåga under en kortare tid.