/
/
/

Leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar - K70, K71, K72, K73, K74, K75, K81, K82, K83, K85, K86


Försäkringsmedicinsk information

Sjukfall vid lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar kan ibland bli mer långdragna om det uppstår komplikationer. Detta kan förändra behandlingsinriktningen och även prognosen.

Vid kroniska hepatitformer påverkas arbetsförmågan sällan. I samband med behandling förekommer ibland kraftiga biverkningar som leder till nedsatt prestationsförmåga. Detta kan vara skäl till hel- eller partiell sjukskrivning under längre tid – ibland i upp till 6 månader.

Symtom, prognos, behandling

Diagnosgruppen innefattar hepatiter (leverinflammationer), gallvägssjukdomar och pankreassjukdomar (sjukdomar som är relaterade till bukspottkörteln) som till exempel gallstensjukdom, gallblåseinflammation, akuta och kroniska pankreatiter (bukspottkörtelinflammationer) samt toxiska leversjukdomar. Hepatiter förekommer i både akuta och kroniska former och är vanligen virusutlösta. Levern kan även drabbas av skador till följd av exempelvis alkoholöverkonsumtion. Cirkulatoriska leverskador och medfödda ämnesomsättningsrubbningar förekommer, men är mer ovanliga. Bland gallvägs- och gallblåsesjukdomarna är akuta gallstensanfall bland de vanligaste tillstånden och för bukspottkörteln är akuta och kroniska pankreatiter de vanligaste. Symtomen är ikterus, klåda, feber, smärta, diareér, trötthet och viktminskning. Gallstensanfall och inflammationer i gallblåsan (kolecystit) brukar vara förknippat med svåra smärtor under höger revbensbåge, illamående och kräkningar och ibland även med avfärgad avföring och diarréer. Vid pankreatiter brukar patienten kräkas samt ha kraftiga buksmärtor som strålar ut i ryggen och påverkat allmäntillstånd. Smärtorna brukar komma akut.

Gallstensanfall som inte kräver kirurgiskt ingrepp (se särskild rekommendation) klingar av inom 1–2 dygn. Detsamma gäller akuta smärttillstånd vid kroniska. Akuta gallblåseinflammationer kan liksom akuta pankreatiter pågå upp till 2 veckor innan patienten är återställd. Virushepatiter är oftast kroniska tillstånd som inte läker ut men som sällan ger symtom. Leversjukdomar och pankreatiter är ofta förknippade med överkonsumtion av alkohol.

Funktionsnedsättning

För akuta lever- och gallvägssjukdomar krävs i många fall sjukhusvård med smärtstillande behandling, parenteral näringstillförsel (utanför tarmen) och ibland även avlastning av gallvägarna. Kroniska tillstånd brukar inte påverka funktionsförmågan i någon nämnvärd grad.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Akuta smärttillstånd vid gallblåseinflammationer och pankreatiter upp till 2 veckors sjukskrivning.
  • Mer komplicerade fall med behov av kirurgiska ingrepp upp till 3 månadersjukskrivning, ibland längre. Arbetsförmågan är nedsatt i alla former av arbeten och partiell sjukskrivning är sällan möjlig.
  • Akuta leverbesvär som exempelvis leversvikt och toxisk påverkan upp till 2 månaders sjukskrivning.
  • Kroniska virushepatiter påverkar sällan arbetsförmågan. I samband med behandling förekommer ibland kraftiga biverkningar som leder till nedsatt prestationsförmåga. Detta kan vara skäl till hel- eller partiell sjukskrivning under längre tid – ibland i upp till 6 månader.