/
/
/

Långvarig smärta i rörelseorganen inkl. fibromyalgi - M79, R52


Försäkringsmedicinsk information

Rekommendationen gäller för långvarig smärta som i det aktuella läget inte är direkt kopplad till väldefinierad diagnos (t.ex. artros el. inflammatorisk ledsjukdom).

Sjukskrivning bör alltid vara kopplad till aktiva åtgärder i form av funktionsutredning, funktionshöjande åtgärder, regelbundna arbetsplatsbesök, arbetsanpassning, arbetsträning och utbildning. De patienter med svårast smärta bör bedömas och behandlas i specialiserad multiprofessionell smärtvård.

Vissa patienter tenderar att återkommande överanstränga sig under episoder med mindre smärta och får i efterförloppet episoder med svår smärta och uttalad oförmåga. Smärtlindring eller fullt återvunnen funktion kan inte alltid påräknas, men väl en aktivitetsnivå som kan möjliggöra lämpligt arbete.

Passiv sjukskrivning och ogenomtänkta förnyade utredningar är skadliga. Samtidigt kan ett otillräckligt förberett plötsligt avbrytande av sjukskrivning och påtvingade arbetsuppgifter som individen inte anser sig ha kapacitet att klara medföra ökade symtom och funktionsnedsättningar och försvåra fortsatta insatser.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen fluktuerar i intensitet, men kvarstår i stort över tid. Ofta finns oro, stresskänslighet och kognitiv påverkan med i bilden. Traditionell medicinsk utredning har i princip avslutats och farmakologiska/kirurgiska och fysioterapeutiska behandlingsmetoder har bedömts inte kunna medföra ytterligare förbättringar. Behandlingen inriktas mot smärtanalys, smärtbehandling och smärthantering. Läkningsperioden är i princip överstånden och det handlar snarare om tid för smärtbehandling och smärthantering. Resttillstånd kan kvarstå under lång tid men ger sällan av biomekaniska skäl anledning till försiktighet. Smärtlindring eller fullt återvunnen funktion kan inte alltid påräknas, men väl en aktivitetsnivå som kan möjliggöra lämpligt arbete.

Funktionsnedsättning

Nedsatt muskelstyrka/koordination, uthållighet, kognitiv förmåga och emotionell stabilitet. Rädsla för att ansträngning leder till försämring och otillräcklig acceptans för sänkt prestationsförmåga leder till undvikande av aktiviteter som befaras öka smärtan. Sömnstörningar.

Rehabiliteringsåtgärder

Samverkan med företagshälsovård, arbetsgivare och Försäkringskassan för diskussion om successiv arbetsåtergång, alternativa arbetsuppgifter etc.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Trots kvarstående besvär kan en betydande del av patienterna efter hand återgå i lämpligt arbete på hel- eller deltid. Tiden för detta varierar mellan några månader upp till två år bl.a. beroende på smärttillståndets svårighetsgrad och grad av komplikationer t.ex. i form av sömnstörningar och sekundär depression.