Kronisk bronkit - J40, J41, J42


Försäkringsmedicinsk information

Kronisk bronkit nedsätter normalt inte arbetsförmågan.

Komplikationer med bakteriella infektioner kan dock ge nedsatt allmäntillstånd. Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd.

Diskutera hur vissa miljöfaktorer kan inverka negativt på tillståndet. Patienten ska undvika luftförorenade miljöer. Uppmärksamma malignitetsrisken framför allt hos rökare och uppmana till rökstopp.

Symtom, prognos, behandling

Kronisk bronkit är ett tillstånd med hypersekretion (då onormalt mycket sekret frigörs) av slem i luftvägarna. Detta ger hosta och upphostning. Tillståndet medför inte obstruktivitet (hinder) i luftvägarna och nedsätter inte patientens lungfunktion. Det kan finnas tecken på hyperreaktivitet (överkänslighet) i de nedre luftvägarna.

Kronisk slembronkit är en kronisk sjukdom och utläkning kan därför inte förväntas. Funktionen är normalt inte nedsatt. Symtomen kan lindras genom läkemedelsbehandling och framför allt genom rökstopp.

Rökstopp är den i särklass viktigaste åtgärden. Följ upp resultatet av eventuellt rökstopp. Patienten ska undvika luftförorenade miljöer samt behandlas med läkemedel enligt vedertagna principer.

Vid långvariga besvär, fördjupa diagnostiken. Överväg remiss till specialist vid komplicerande infektion.

Funktionsnedsättning

Funktionstillståndet påverkas vanligen inte. Varken lungfunktionen eller allmäntillståndet är nedsatta.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Normalt ingen sjukskrivning.
  • Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd.