Koloncancer - C18, C19


Försäkringsmedicinsk information

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Etablera en samtalskontakt så tidigt som möjligt för de patienter som behöver hjälp och stöd.

Efter operation, bör patienten undvika tung fysisk aktivitet tills såret är fullständigt läkt. Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Symtom, prognos, behandling

Behandlingen av icke-spridd koloncancer (tumör i tjocktarmen) är nästan alltid kirurgisk. Operationen är i regel ett medelstort bukingrepp. Patienter som bedöms ha en stor återfallsrisk får tilläggsbehandling med cellgift var 14:e dag i 6 månader. En mindre del patienter har redan spridd sjukdom vid diagnosen, vilket leder till en individualiserad behandling.

Funktionsnedsättning

Diarré av varierande svårighetsgrad och trötthet kan förekomma efter ingreppet. Cellgiftbehandlingen gör ofta patienten trött. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen.

Rehabiliteringsåtgärder

En tidig dialog med patienten om sjukskrivningen rekommenderas. Kontakt med arbetsplats och arbetsgivare angående situationen kan underlätta patientens återgång i arbete. Avstämningsmöte mellan vårdgivare, patient, arbetsgivare och Försäkringskassan är att rekommendera, så att rehabiliteringen kan påbörjas tidigt. En rehabiliteringsplan bör upprättas tidigt i förloppet och revideras löpande.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid en operation med okomplicerat förlopp utan tilläggsbehandling är det ofta motiverat med upp till 6 veckors sjukskrivning.
  • Vid en operation med komplikationer är det ofta motiverat med 2-3 månaders sjukskrivning.
  • Vid operation och tilläggsbehandling med cellgift är det ofta motiverat med 8-9 månaders sjukskrivning. Cellgiftbehandlingen kan ge specifika terapirelaterade symtom, som i sig kan motivera en längre tids sjukskrivning.
  • Vid spridd koloncancer är sjukskrivning under lång tid ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan det finnas arbetsförmåga.