/
/
/

Ischemisk kranskärlsjukdom - I20, I21, I22, I23, I24, I25


Försäkringsmedicinsk information

Vid stabil kranskärlssjukdom är arbetsförhållandena avgörande för bedömningen av arbetsförmåga. Fysiskt krävande arbeten liksom hög stressnivå kan leda till kärlkramp och det är ofta aktuellt att anpassa arbetet.

Kranskärlssjukdom är en kronisk åkomma och åtgärder för att minska risken för akut återinsjuknande måste vidtas livet ut. En fast läkarkontakt med regelbundna kontroller är därför av stort värde. Vid återinsjuknande i hjärtinfarkt gäller samma riktlinjer för sjukskrivning som vid förstagångsinsjuknandet.

För vissa yrken kan legala eller trafikmedicinska skäl finnas för att avstå från arbete under längre tid, även vid relativt lindriga tillstånd.

Symtom, prognos, behandling

Kranskärlssjukdom orsakas av åderförfettning och åderförkalkning av hjärtats kranskärl. Förträngningar i kärlen kan leda till kärlkramp (angina pectoris) på grund av syrebrist i hjärtmuskeln vid belastning. Bristningar i kärlens insida kan leda till att blodproppar (tromboser) plötsligt bildas inne i kärlen vilket kan orsaka akut kranskärlssjukdom (akut koronart syndrom) i form av instabil kärlkramp eller hjärtinfarkt. Sjukdomen behandlas med läkemedel både i akutskedet och långsiktigt samt med både akut och planerad så kallad kirurgisk revaskularisering i form av ballongvidgning (PCI) eller öppen kranskärlsoperation (CABG). Fysisk träning, rökstopp, kostförändring och stresshantering är också mycket viktiga delar i behandlingen.

Rehabiliteringsåtgärder

En tidigt insatt och väl fungerande hjärtrehabilitering med rökstopp, dietrådgivning och fysisk träning är viktig. Psykologkontakt kan behövas liksom tidig kontakt med arbetsgivare och företagshälsovård för att anpassa arbetssituationen. Tidigt insatta åtgärder mot oro och nedstämdhet är viktiga. Lång heltidssjukskrivning förbättrar inte prognosen och det finns inget hinder för att patienterna återgår i åtminstone deltidsarbete tidigt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor. För de flesta är deltidssjukskrivning i upp till ytterligare 4 veckor lämpligt.
  • Vid komplikationer kan längre tids sjukskrivning behövas.