Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Sjukskrivning vid irritabel tarm (colon irritabile), ibs (irritable bowel syndrome)

  • Diagnos: Irritable Bowel Syndrome, IBS
  • ICD-kod: K58
  • Ändringsdatum: Publicerad 1 oktober 2007

Innehåll


Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga

  • Patienter med IBS har vanligtvis inte nedsatt arbetsförmåga. Om patienten upplever att symtomen hindrar arbete behöver orsaker kopplade till aktuella arbetsuppgifter eller till förflyttning mellan hemmet och arbetet analyseras.
  • Vid perioder/skov med extra uttalade symtom kan arbetsförmågan vara nedsatt i någon eller några dagar inom ramen för egen sjukanmälan.
  • En kombination av faktorer, till exempel extra kraftiga och långvariga IBS-symtom, samsjuklighet, uttalade psykiska besvär, avsaknad av copingstrategier, oro för annan allvarlig diagnos, mm. kan vara orsak till längre sjukskrivningsbehov. Det bör i så fall klargöras att det är kombinationen som sammantaget utgör grund för behandling och eventuell sjukskrivning.

Symtom, prognos och behandling

IBS är en så kallad funktionell mag-tarmsjukdom - en kombination av buksmärta/bukobehag och avföringsrubbning som varar i mer än 6 månader. Andra vanliga symtom är trötthet, sömnstörningar, huvudvärk, ryggvärk eller hjärtklappning. Samsjuklighet med exempelvis ångest, depression, migrän, fibromyalgi, kronisk bäckensmärta är också relativt vanligt. Prognosen är generellt god och diagnosen är inte kopplad till ökad risk för död. På 5 års sikt bedöms ca 20-30 % av patienterna ha så minskade besvär att diagnosen inte är relevant.

Den viktigaste åtgärden är en tydligt ställd diagnos med information om vad den innebär. Eventuell behandling väljs utifrån dominant symtom (buksmärta, gaser, förstoppning, diarré). Antalet farmakologiska behandlingsinsatser bör begränsas till en åt gången och effekten bör stämmas av enligt överenskommet intervall. För vissa patienter med extra kraftiga IBS-symtom, samsjuklighet eller psykiska symtom kan psykologiska behandlingar vara aktuella.

Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

För en majoritet av IBS-patienterna påverkas funktionstillståndet i första hand i samband med periodvisa skov. Under perioder som varierar i frekvens (från enstaka gånger per år till varje månad) och duration (från en dag upp till en vecka) kan funktionen sättas ned av uttalade buksmärtor eller svårkontrollerad avföringsträngning. Allmän psykisk belastning och trötthet kan bland annat leda till koncentrationssvårigheter och minskad uthållighet.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning

Perioder/skov med extra uttalade symtom varar normalt i någon eller några dagar.  För en minoritet patienter, med kraftigare och mer långvariga symtom, kan funktionen vara nedsatt längre tid än en vecka. Aktiva insatser för att minska besvären är då viktig. Avgörande för återvunnen funktion är också att eventuella kopplade psykiska symtom uppmärksammas och behandlas.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Patienter med IBS-symtom som hindrar yrkesarbete, eller med symtom som i yrkessituationen är handikappande, är i behov av snabba insatser. Centralt i detta är en tidig och korrekt ställd diagnos.

Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats inom ramen för rekommendation

Vid långvarigt sjukskrivningsbehov bör remittering till gastroenterologisk specialistläkare för utredning av tillgängliga behandlingsåtgärder ske.

Författare

Pontus Karling, Med dr, Överläkare, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Magnus Simrén, Professor, Överläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg

Hans Törnblom, Överläkare, medicine doktor, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Susanna Walter, PhD, Specialistläkare, Endokrin-Magtarm medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Referenser

 IBS – utredning och behandling, kliniskt handläggnings-PM

 Bakgrundsdokument om IBS med vetenskapliga referenser

 

Kontakt

Jan Larsson
075-247 36 60

Anna Ericsson
075-247 33 69