Irritabel tarm (IBS) - K58


Försäkringsmedicinsk information

Patienter med IBS-symtom som hindrar yrkesarbete, eller med symtom som i yrkessituationen är handikappande, är i behov av snabba insatser. Centralt i detta är en tidig och korrekt ställd diagnos.

Viktigt för återvunnen funktion är att eventuella sammankopplade psykiska besvär uppmärksammas och behandlas.

En kombination av faktorer, till exempel extra kraftiga och långvariga IBS-symtom, samsjuklighet, uttalade psykiska besvär, avsaknad av copingstrategier, oro för annan allvarlig diagnos, mm. kan vara orsak till längre sjukskrivningsbehov. Det bör i så fall klargöras att det är kombinationen som sammantaget utgör grund för behandling och eventuell sjukskrivning. Vid långvarigt sjukskrivningsbehov bör remittering till gastroenterologisk specialistläkare för utredning av tillgängliga behandlingsåtgärder ske.

Symtom, prognos, behandling

IBS är en så kallad funktionell mag-tarmsjukdom - en kombination av buksmärta/bukobehag och avföringsrubbning som varar i mer än 6 månader. Andra vanliga symtom är trötthet, sömnstörningar, huvudvärk, ryggvärk eller hjärtklappning. Samsjuklighet med exempelvis ångest, depression, migrän, fibromyalgi, kronisk bäckensmärta är också relativt vanligt. Prognosen är generellt god och diagnosen är inte kopplad till ökad risk för död. På 5 års sikt bedöms ca 20-30 % av patienterna ha så minskade besvär att diagnosen inte är relevant.

Den viktigaste åtgärden är en tydligt ställd diagnos med information om vad den innebär. Eventuell behandling väljs utifrån dominant symtom (buksmärta, gaser, förstoppning, diarré). Antalet farmakologiska behandlingsinsatser bör begränsas till en åt gången och effekten bör stämmas av enligt överenskommet intervall. För vissa patienter med extra kraftiga IBS-symtom, samsjuklighet eller psykiska symtom kan psykologiska behandlingar vara aktuella. Perioder/skov med extra uttalade symtom varar normalt i någon eller några dagar. För en minoritet patienter, med kraftigare och mer långvariga symtom, kan funktionen vara nedsatt längre tid än en vecka. Aktiva insatser för att minska besvären är då viktig.

Funktionsnedsättning

För en majoritet av IBS-patienterna påverkas funktionstillståndet i första hand i samband med periodvisa skov. Under perioder som varierar i frekvens (från enstaka gånger per år till varje månad) och duration (från en dag upp till en vecka) kan funktionen sättas ned av uttalade buksmärtor eller svårkontrollerad avföringsträngning. Allmän psykisk belastning och trötthet kan bland annat leda till koncentrationssvårigheter och minskad uthållighet.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Perioder/skov med extra uttalade symtom - någon eller några dagar inom ramen för egen sjukanmälan.
  • En kombination av faktorer, till exempel extra kraftiga och långvariga IBS-symtom, samsjuklighet, uttalade psykiska besvär, avsaknad av copingstrategier, oro för annan allvarlig diagnos m.m. kan vara orsak till längre sjukskrivningsbehov.