/
/
/

Inflammation i regnbågshinna, åderhinna och näthinna - H20, H30


Försäkringsmedicinsk information

Patienter som utövar yrkesmässig fordonstrafik (kranskötare etc.) med krav på fullgod syn i båda ögonen bör tillfälligt omplaceras eller sjukskrivas. Blir tillståndet kroniskt bör omskolning eller andra arbetsåtgärder diskuteras.

Företagshälsovården och/eller arbetsgivaren och Försäkringskassan bör kopplas in om tillståndet får en kronisk karaktär. Det kan bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Syncentral kan tillgodose belysnings och eventuellt bildkraven (kontrast, förstoringshjälpmedel) på arbetsplatsen samt anpassa arbetsplatsen efter synbehovet. Vid otillräcklig effekt eller biverkningar av mediciner eller ögondroppar kan patienten behöva sjukskrivning i väntan på effekten av den förändrade behandlingen och medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

Vanliga symtom är ljuskänslighet, synnedsättning och värk. Tillståndet kan blossa upp akut och vara en kortare period, men recidiverar ibland och kan utvecklas till ett mer långdraget, kroniskt förlopp. Ibland ses tillståndet som sekundärt till systemsjukdom exempelvis i rörelseapparaten, vid tarmsjukdom eller vid infektion och kan då bli livslångt. Prognosen beror på bakomliggande orsak. Behandlingen (bl.a. kortison) syftar till symtomlindring. I kroniskt svåra former ges även generella steroider, antibiotika och/eller cytostatika.

Sjukdomen kan vara av akut art och klinga av inom ett par veckor, men är vanligen återkommande och kan bli kronisk med i varierande grad kvarstående och symtom. Effekten av symtomlindrande mediciner kommer tämligen omgående (inom en eller ett par dagar), medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner, som används i svårare fall, kan dröja månader. Patienter med inflammation i regnbågshinnan, åderhinnan och näthinnan kontrolleras regelbundet och behandlingen utvärderas.

Funktionsnedsättning

Lindrig sjukdom ger begränsad påverkan på funktion. Oftast dämpas symtomen med medicinsk behandling. Vissa patienter lider trots medicinering av värk, ljuskänslighet och synnedsättning, ibland i kombination med ledbesvär som stelhet i nacke och ländrygg och svårigheter att klara långvarigt stillasittande samt fysiska aktiviteter.

Beroende på fokus av den inflammatoriska härden påverkas synskärpan. Om härden sätter sig direkt i gula fläcken förlorar patienten detaljsynskärpa och blir kraftigt synhandikappad. Utveckling av högt intraokulärt tryck och sekundärglaukom förekommer också.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Ensidig synnedsättning upp till 2 veckors sjukskrivning.
  • Vid djupare inflammation i åderhinna eller näthinna upp till 6 veckors sjukskrivning.