Hörselnedsättning - H90, H91


Försäkringsmedicinsk information

Ofta har patienten arbetsförmåga om arbetet är lämpligt. Patientens arbetsförmåga påverkas framför allt av den trötthet som kommer av att under längre perioder anstränga sig för att uppfatta information och delta i social interaktion. Detta är framför allt ansträngande i en bullrig arbetsmiljö. Diskutera byte av arbetsuppgifter eller arbete om arbetsmiljön är bullrig. Hörselnedsättning medför sällan helt nedsatt arbetsförmåga om patienten fått lämplig hörselrehabilitering och arbetsmiljön har anpassats. Utred om arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön kan anpassas. Trots lämpliga åtgärder finns risk för permanent begränsad aktivitetsförmåga.

Symtom, prognos, behandling

Nedsatt hörsel uppträder ofta i kombination med andra skador, som tinnitus, ljudöverkänslighet och Ménières sjukdom. De flesta blir hörselskadade i vuxen ålder framförallt till följd av genetiska anlag, ålder eller exponering för buller. Om hörselnedsättningen beror på fel i hörselbenskedjan i mellanörat eller en skada av trumhinnan (ledningshinder) kan detta oftast opereras framgångsrikt. Den vanligaste åtgärden är att patienten får en hörapparat som förstärker ljudet. Hörselnedsättning är en kronisk åkomma. De sjukfall som inte har avlutats är ofta specialistärende som kräver teamhandläggning inom hörselvården.

Funktionsnedsättning

Trots adekvat och framgångsrik hörapparatsanpassning föreligger ofta försämrad kommunikationsförmåga, i synnerhet i samtidigt störande buller. Hörapparater är ett fullgott hjälpmedel men ger inte fullgod hörsel. Vanliga symtom vid hörselnedsättning är nedsatt stresstolerans, försämrad koncentrationsförmåga, minskad simultankapacitet och sömnstörningar.

Rehabiliteringsåtgärder

Den vanligaste orsaken till att patienten inte kan arbeta är sensorineural hörselnedsättning (skada på hörselnerven). Utöver hörapparat bör patienten erbjudas fördjupad hörselrehabilitering. Hörapparatanpassning, övrig hörselrehabilitering och arbetslivsinriktade åtgärder ska i första hand minska risken för ytterligare arbetsoförmåga.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Begränsade krav på kommunikation i arbetet kan göra att sjukskrivning kan undvikas.
  • Vid betydande krav på kommunikation kan sjukskrivning vara aktuellt i upp till en månad, överväg partiell sjukskrivning.