Hjärtsvikt - I50


Försäkringsmedicinsk information

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd och tidiga insatser att anpassa arbetet till patientens arbetsförmåga är av stor vikt. Det kan ta upp till ett halvår innan full behandlingseffekt uppnås. Möjligheterna att återgå i arbete, helt eller delvis, varierar från patient till patient. Utvärdera därför behandlingseffekten och arbetsförmågan noggrant och undersök möjligheter till deltidsarbete eller anpassade arbetsuppgifter tidigt då patienten inte återhämtar funktionen vid insatt behandling. Om funktionsnedsättningen kvarstår i 6 månader utan förbättring bedöms den sannolikt vara permanent och byte av arbetsuppgifter kan vara nödvändigt.

Tidvis kan det vara aktuellt med hel sjukskrivning under en begränsad period i fall då patienten får mer symtom från sin hjärtsvikt (i samband med svårare infektioner, vid hjärtarytmier eller i samband med medicinjusteringar).

Symtom, prognos, behandling

Hjärtsvikt är ett syndrom med nedsatt hjärtmuskelfunktion oftast orsakad av kranskärlssjukdom. Det vanliga symtomet är andfåddhet och trötthet, men även perifera ödem (svullna fötter), hosta och hjärtklappning förekommer.

Hjärtsvikt delas in i fyra svårighetsgrader enligt NYHA (New York Heart Association):

  • NYHA 1 – hjärtsjukdom utan symtom.
  • NYHA 2 – lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk aktivitet av mer än måttlig grad.
  • NYHA 3 – medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet.
  • NYHA 4 – svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila eller minimal ansträngning. Patienten är ofta bunden till säng eller stol.

Prognosen är inte bara relaterad till symtomen utan också bland annat till hjärtats pumpfunktion och hjärtrytmstörningar.

Aktivitetsbegränsning

Fysisk ansträngning.
Fysisk aktivitet.

Rehabiliteringsåtgärder

Fler patienter återgår till arbete om de deltar i hjärtrehabiliteringsprogram.
Fysisk träning kan förbättra funktionen vid NYHA 2.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid nedsatt hjärtmuskelfunktion utan symtom (NYHA 1) finns inget stöd för sjukskrivning.
  • Vid lätt hjärtsvikt (NYHA 2) är arbetsförmågan påtagligt nedsatt endast vid fysiskt tunga arbeten, i upp till två månader. I sådana fall kan anpassning eller byte av arbete behöva övervägas.
  • Vid måttligt svår hjärtsvikt (NYHA 3) är funktionstillståndet påtagligt nedsatt trots lämplig medicinering och typen av arbete avgör om patienten kan återgå till hel- eller deltidsarbete.
  • Vid svår hjärtsvikt (NYHA 4) är funktionstillståndet, trots lämplig medicinering, så påverkat att det oftast är svårt att klara någon form av arbete.