Hiv/aids - B24


Försäkringsmedicinsk information

Enbart hivsmitta påverkar inte arbetsförmågan. Eventuell smittrisk (via blod) finns teoretiskt men utgör, utom i speciella fall, ingen begränsning. Hiv-infektion är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen (2004:168).

Symtom, prognos, behandling

Humant immunbristvirus, hiv, medför en kronisk infektionssjukdom. En del patienter får inom några veckor efter smittotillfället övergående symtom i form av halsont, feber, lymfförstoring och utslag. Obehandlad infektion leder till tilltagande immundefekt med sekundära problem, t.ex. svampinfektioner. Med aids menas ett tillstånd med karaktäriska sjukdomar (exempelvis Kaposis sarkom), som kan drabba hivpositiva patienter. Obehandlad aids leder till döden. Det finns idag ingen bot mot hiv-infektion, men med antiviral behandling kan immunförsvaret stärkas. Den förväntade livslängden är idag inte säkert förkortad för de flesta hiv-patienter. Hiv-infektion kan inte botas men sjukdomsutvecklingen kan stoppas och immunförsvaret stärkas. Utvecklade aidssymtom kan ta flera månader att läka ut. I enstaka fall återställes inte funktionen helt.

Funktionsnedsättning

Vid symtomgivande infektion efter smittotillfället kan funktionen vara nedsatt några veckor. Under det följande symtomfattiga bärarskapet är funktionen normalt inte påverkad. De flesta behandlade patienter utvecklar inte aids. Vid fullt utvecklad aids är funktionen ofta helt nedsatt i samband med svåra infektioner eller andra organsymtom. Med riktad behandling kan även aidspatienter återfå funktion.

Antiviral behandling kan i vissa fall påverka allmäntillståndet genom att orsaka bland annat illamående och huvudvärk, som kan sätta ned arbetsförmågan när behandlingen precis har påbörjats.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid påverkat allmäntillstånd till följd av antiviral behandling kan finnas ett behov av upp till 2 veckors sjukskrivning.
  • Vid en avancerad hiv-infektion är arbetsförmågan ofta helt nedsatt i alla former av arbeten under flera veckor till flera månader tills behandlingen gett effekt. Ibland kan bestående nedsättning av arbetsförmågan uppstå.