Herpesinfektioner - A60, B00, B02


Försäkringsmedicinsk information

Inga speciella tidiga insatser behövs. Herpesinfektioner är mycket vanliga och det är knappast realistiskt att undvika arbete på grund av smittorisken utom i extrema fall. Vid svårare postherpetiska smärtor kan arbetsförmågan vara nedsatt under flera veckor men det är sällsynt att patienter i arbetsför ålder drabbas.

Herpesinfektioner uppträder ofta som sekundära tillstånd till andra sjukdomar vilka kan vara de som huvudsakligen påverkar funktionsförmågan. Detta bör i så fall tydligt framgå vid en sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Herpesinfektioner är mycket vanliga. Smittan överförs oftast redan i barnaåldern och senare yttringar är en aktivering av befintligt virus. De flesta herpesinfektioner ger inga eller obetydliga kliniska symtom. Herpes simplex (munherpes och herpes i underlivet) (B00-) och herpes zoster (bältros) (B02) kan ge omfattande symtom i form av smärtsamma blåsor och hudrodnader, feber, lymfkörtelsvullnader och allmänpåverkan. Det finns ingen behandling som botar, men läkemedel kan hindra fortsatt utveckling av symtomen.

Herpesinfektioner är latenta infektioner vilket innebär att efter smitta är patienten bärare och kan få uppblossande symtom. En symtomgivande herpesinfektion brukar gå tillbaka inom 1 vecka. Smärta kan uppträda i samband med en herpesinfektion och pågå under flera veckor och hos äldre ibland i månader. I enstaka fall kan herpes zosterinfektioner vara så smärtsamma att patienten behöver hjälp från till exempel smärtklinik för att lindra smärtorna. En specialvariant av herpes zosterinfektioner är de fall som drabbar ögonen. Detta kräver som regel kontakt med ögonläkare och speciell behandling. Synen kan påverkas under 1–2 veckor.

Funktionsnedsättning

Oftast har herpesinfektioner ingen eller liten påverkan på funktionsförmågan. Vid infektion på ögonen kan synen påverkas vilket kan försämra arbetsförmågan om arbetet kräver fullgod syn.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet (lättatill måttliga besvär) ingen sjukskrivning utöver eventuell egen sjukanmälan i upp till 1 vecka.
  • Vid svåra postherpetiska smärtor kan arbetsförmågan vara nedsatt under flera veckor.
  • Vid herpes zosterinfektioner som drabbar ögonen kan sjukskrivning i upp till 2 veckor krävas, om arbetet kräver fullgod syn.