Epilepsi - G40, G41


Försäkringsmedicinsk information

För att få köra bil igen krävs 1 års anfallsfrihet. För yrkeschaufförer gäller 10 års anfallsfrihet innan återupptagande av yrkestrafik. För piloter gäller livslångt flygförbud. Det är arbetsgivarens uppgift att omplacera den anställde. I små företag kan detta vara svårt och behov av tidigt avstämningsmöte kan ej nog betonas. Detta är aktuellt även inom andra yrkesgrupper där nya anfall medför risker.

Symtom, prognos, behandling

Epilepsi präglas av upprepade, plötsligt påkommande anfall med mycket varierande symtom och orsaker. Anfallen kan vara en följd av andra skador som påverkar hjärnans funktion eller ha ärftliga faktorer. Sjukdomen kan läka ut efter några år eller vara kronisk. Läkemedel mot epilepsi medför anfallsfrihet hos de flesta patienterna. Vid upprepade anfall, eller risk för nya anfall, trappas läkemedelsbehandlingen upp. Flertalet epilepsiläkemedel kräver 1 till 2 månaders inställningsperiod. För patienter med svårbehandlad epilepsi kompletteras läkemedel med bl.a. kirurgi.

Funktionsnedsättning

Anfallen gör ofta patienten trött och påverkar tankeförmågan (kognitiv påverkan) under återhämtningsfasen. Om patienten får många anfall under en lång tid kan de bestående påverka tankefunktioner och minne. Epilepsimediciner i hög dos, eller kombinationsbehandlingar, kan ge kroniska biverkningar med trötthet, koncentrationssvårigheter och påverka tankeförmågan.

Rehabiliteringsåtgärder

Överväg arbetsfrämjande åtgärder som rehabilitering eller ändrad arbetsbelastning vid tilltagande funktionsnedsättningar. Överväg omplacering eller omskolning till annat arbete i tid. Överväg rehabilitering, neuropsykologisk värdering, psykologisk eller psykiatrisk behandling. Sjukskrivande läkare bör försäkra sig om att patienten har kontakt med Försäkringskassan och arbetsgivaren.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid förstagångsanfall och basal epilepsiutredning har flertalet patienter behov av en kort sjukskrivning i upp till 2 veckor. Ibland behöver sjukskrivningen förlängas fram till dess att orsaken till anfallet har utretts.
  • Dålig anfallskontroll medför ett arbetshinder för de flesta och ger behov av sjukskrivning. Överväg långtidssjukskrivning på del- eller heltid om patienten får kognitiva funktionsnedsättningar eller biverkningar av medicinering.