Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/
/
/

Sjukskrivning vid Distal radiusfraktur, Radiusfraktur, Handledsfraktur, Handledsbrott,

  • Diagnos: Distal Radiusfraktur (handledsfraktur)
  • ICD-kod: S52
  • Ändringsdatum: Publicerad 15 juni 2010

Innehåll


Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga

  • För de flesta individer är arbetsförmågan helt nedsatt under immobiliseringstiden på 5 veckor. Efter att gipset avlägsnats är en rehabiliteringstid på ytterligare 5-7 veckor vanligt. Individer som behöver använda handled/hand i sitt arbete förväntas därför vara arbetsoförmogen i ca 12 veckor från skadedatum. Mer om det är dominant sida och arbete som kräver stor användning av handen – mindre om det är icke-dominant sida och arbete som inte kräver stor användning av aktuell hand. I vissa fall kan partiell sjukskrivning vara att föredra.

Symtom, prognos och behandling

Handledsfraktur (distal radiusfraktur) innebär att strålbenet (radius) bryts strax ovanför handleden, även underarmsbenet (ulna) kan omfattas. Vanligaste orsaken är fall på utsträckt hand. Högenergivåld i samband vid till exempel trafikolyckor eller sportskada ger allvarligare skador med större morbiditet och behandlingssvårighet. Symtomen är smärta, deformering av handled, nedsatt rörlighet i handleden och i vissa fall påverkan på hela handfunktionen. Behandling är immobilisering i 5 veckor följt av rehabilitering i ytterligare 6 veckor. I många fall är en reposition av fraktur nödvändigt före gipsning. Operation med fixering av fraktur kan eventuellt behövas för att reducera morbiditet och kvarstående men. Operation förkortar oftast inte tid för immobilisation, rehabilitering och behandling.

Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

Funktionen i handled och hand är under de första veckorna oftast mycket nedsatt. Immobilisering av handleden under behandlingstiden hindrar normal användning av armen. Även svullnad och smärta sätter ner funktionen. Skada på dominant sida har större påverkan på funktionen.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning

Nedsatt rörlighet, styrka och smärta kan påverka funktionen betydligt i flera månader. Funktionen förbättras över tid men är fortsatt kraftigt nedsatt efter att gips tagits bort. Sjukgymnastik krävs i flera veckor. Funktionen blir oftast in helt återställd. Kvarstående men i form av nedsatt rörlighet och styrka i olika grader är mycket vanligt.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Ergonomiska-, förebyggande- och säkerhetsåtgärder som minskar fallrisker och skador är viktiga. Tidig återgång i arbete är alltid av värde men kräver minskad belastning och minskad allmän användning av den påverkade handleden/handen och eventuellt arm. Fingerfunktionen är generellt inte påverkad och rörelse är av godo.

Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats inom ramen för rekommendation

I enskilda fall kan skadans allvarlighetsgrad eller komplikationer fördröja återgång i arbete. Kvarstående men kan hindra permanent återgång i arbete i yrken där det är höga krav på funktion i handled/hand. Överväg byte av arbete tillfälligt eller permanent.

Författare

Philippe Kopylov, överläkare, specialist i ortopedi och handkirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund.

Referenser

MORSE. Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen - ett kunskapsunderlag. Lund; 2009.

 

Kontakt

Malin Ahrne
075-247 30 40