Distal radiusfraktur - S52.5


Försäkringsmedicinsk information

Nedsatt rörlighet, styrka och smärta kan påverka funktionen betydligt i flera månader. Funktionen förbättras över tid men är fortsatt kraftigt nedsatt efter att gips tagits bort. Sjukgymnastik krävs i flera veckor. Funktionen blir oftast in helt återställd. Kvarstående men i form av nedsatt rörlighet och styrka i olika grader är mycket vanligt. I enskilda fall kan skadans allvarlighetsgrad eller komplikationer fördröja återgång i arbete. I vissa fall kan partiell sjukskrivning vara att föredra.

Symtom, prognos, behandling

Handledsfraktur (distal radiusfraktur) innebär att strålbenet (radius) bryts strax ovanför handleden, även underarmsbenet (ulna) kan omfattas. Vanligaste orsaken är fall på utsträckt hand. Symtomen är smärta, deformering av handled, nedsatt rörlighet i handleden och i vissa fall påverkan på hela handfunktionen. Behandling är immobilisering i 5 veckor följt av rehabilitering i ytterligare 6 veckor. I många fall är en reposition av fraktur nödvändigt före gipsning. Operation med fixering av fraktur kan eventuellt behövas för att reducera morbiditet och kvarstående men. Högenergivåld i samband vid till exempel trafikolyckor eller sportskada ger allvarligare skador med större morbiditet och behandlingssvårighet. Operation förkortar oftast inte tid för immobilisation, rehabilitering och behandling.

Funktionsnedsättning

Nedsatt rörlighet och styrka.
Svullnad och smärta.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Arbetsförmågan och behovet av sjukskrivning kan påverkas av om det är dominant eller icke-dominant sida som är skadad. I vissa fall kan partiell sjukskrivning vara att föredra.

  • För de flesta individer är arbetsförmågan helt nedsatt under immobiliseringstiden på 5 veckor.
  • Efter att gipset avlägsnats är en rehabiliteringstid på ytterligare 5–7 veckor vanligt.
  • Individer som behöver använda handled/hand i sitt arbete förväntas därför vara arbetsoförmögen i ca 12 veckor från skadedatum.