/
/
/

Cerebrovaskulära sjukdomar - I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I69


Försäkringsmedicinsk information

Under sjukskrivningen är det viktigt med struktur på vardagen, god balans mellan aktivitet och vila, upprätthållande av sociala kontakter samt fysisk aktivitet. De största förbättringarna i sensomotoriken, synfältet och kognitionen sker inom de första tre månaderna, men stora förbättringar kan ske i upp till ett år efter insjuknandet och även senare. Komplikationer som exempelvis depression, epilepsi och smärta kan förlänga återhämtningen. Det är vanligt med kvarstående funktionsnedsättningar. Dolda besvär av kognitiv art kan bli bestående.

Den som har bilkörning som en nödvändig del av sitt arbete ska anses ha sin arbetsförmåga nedsatt pga. sjukdom om han/hon drabbas av sjukdomstillstånd som medför medicinskt körförbud. Detta gäller under den period då patientens arbetsförmåga bedöms mot ordinarie arbetsuppgifter.

Symtom, prognos, behandling

Stroke är en akut sjukdom i hjärnans blodförsörjning och symtomen varierar. Vanligen sätts den motoriska och sensoriska funktionen ned och patienten får kommunikationssvårigheter, kognitiva svårigheter, yrsel, balanssvårigheter, synfältsbortfall och huvudvärk. Cirka en tredjedel av patienterna avlider inom ett år, en tredjedel får uttalade bestående funktionsnedsättningar och en tredjedel får lindriga eller inga synliga men.

I akutskedet fokuseras behandlingen på att bland annat begränsa hjärnskadan med till exempel propplösande behandling och på tidig rehabilitering. Subaraknoidalblödningar (de blödningar som kan uppstå mellan de hinnor som omger och skyddar hjärnan) behandlas ofta kirurgiskt.

Övergående cirkulationsrubbningar i hjärnan, s.k. TIA, kan ge symtom som syn-bortfall, motorisk svaghet, känselstörningar och talsvårigheter. Symtomen är ofta snabbt övergående men kräver medicinsk utredning och behandling. Den medicinska utredningen och behandlingen syftar till att minska risken för nya attacker och för allvarligare tillstånd som t.ex. stroke.

Funktionsnedsättning

Motorik, sensibilitet, balansen, synfältet och kognitionsförmåga m.m. påverkas. Patienterna drabbas dessutom ofta av hjärntrötthetssyndrom, känslomässiga förändringar och personlighetsförändringar.

Rehabiliteringsåtgärder

Återgång till arbete efter stroke är en viktig faktor för livskvaliteten. Överväg därför arbetsrehabilitering tidigt. Arbetsförmågan efter stroke är ofta kopplad till möjligheten att anpassa arbetet, motivationen och uppfattningen om den egna förmågan. Tidigt samarbete med Försäkringskassan, en gemensam rehabiliteringsplan och regelbundna avstämningsmöten är i de flesta fall en förutsättning för att patienten ska kunna återgå till arbete.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I det akuta skedet, och den första tiden efter det, är det som regel aktuellt med hel sjukskrivning i upp till 2 månader.
  • Efter denna period kan man ofta göra en vidare bedömning av arbetsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna. Stora individuella skillnader.