Akut bronkit - J20


Försäkringsmedicinsk information

Akut bronkit nedsätter normalt inte arbetsförmågan. Om patienten har långvarig svår hosta kan det påverka allmäntillståndet genom att patienten blir trött. Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd i upp till 2 veckor. Röstkrävande yrken kan behöva längre sjukskrivning.

Hos patienter med samtidig annan luftvägs- eller lungsjukdom som exempelvis astma eller kol kan symtomen vid akut bronkit bli mer uttalade och funktionsnedsättningen bli mer långdragen. Bakteriell sekundärinfektion kan påverka allmäntillståndet.

Överväg miljöfaktorer som orsak till återkommande eller ihållande besvär om fördjupad utredning har fallit ut negativt. Uppmärksamma malignitetsrisken framför allt hos rökare och uppmana till rökstopp.

Symtom, prognos, behandling

Akut bronkit orsakas vanligen av luftvägsinflammation och epitelskada (skador på hud och slemhinnor i kroppen) efter vanlig virusförkylning. Akut bronkit kan ge hosta under flera månader och är ofta tecken på inflammation i bronkerna. Symtom är akut påkommande torr eller slemmig hosta. Tillståndet är vanligtvis kortvarigt och varar några dagar till några veckor. Ibland får patienten hosta under flera månader vilket är ett uttryck för en sekundärinfektion. Återkommande akuta bronkiter hos rökare bör medföra rökstopp. Bihåleinflammationer efter viroser kan ligga bakom återkommande akuta bronkiter. Långvarig bronkit kan bero på twar eller infektion med mykoplasma pneumoni.

Funktionsnedsättning

Akut bronkit påverkar vanligen inte funktionstillståndet, bortsett från att det ger en irriterande hosta i normalfallet. Om patienten har långvarig svår hosta kan det påverka allmäntillståndet genom att patienten blir trött. Funktionsnedsättning i form av t.ex. trötthet kan även uppstå vid bakteriell sekundärinfektion eller samsjuklighet.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Normalt ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid kvarstående hosta och påverkat allmäntillstånd sjukskrivning i upp till 2 veckor 2.
  • Samsjuklighet med andra sjukdomar i t.ex. andningssystemet eller infektionssjukdom kan ge ett behov av längre sjukskrivning.
  • Röstkrävande yrke kan ge ett behov av längre sjukskrivning.