/
/

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Socialstyrelsen har genomfört vissa förbättringar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet.I samband med detta har vi också uppdaterat beslutsstödet på webbplatsen.

Under 2016 har arbetet med att förbättra beslutsstödet pågått. Bland annat har Socialstyrelsen med hjälp av medicinska experter sett över och uppdaterat rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna. De uppdaterade rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna gäller från den 30 januari 2017.


Diagnos
Sjukdomsgrupp: Tumörer
Blåscancer - C67

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning. Vissa patienter kan vid diagnosbesked få allvarliga psykiska reaktioner som nedsätter arbetsförmågan.

Sjukskrivning efter TUR i upp till 3–4 veckor är vägledande.

Innan cystektomi, i samband med cellgiftsbehandling, upp till 90 dagar. Efter cystektomi är 90–120 dagar vägledande. Förlängs ofta med minst 60–90 dagar om för- och/eller efterbehandling med cellgift genomförs.

Efter sköljningar i urinblåsan är sjukskrivning enstaka dagar vägledande. Arbete är närmast uteslutet samma dag som sköljningen genomförs.

Sjukskrivning under lång tid vid spridd blåscancer är motiverad i de flesta fall.

Läs mer om Blåscancer - C67
Bröstcancer - C50

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning. Vissa patienter kan vid diagnosbesked få allvarliga psykiska reaktioner som nedsätter arbetsförmågan.

Sjukskrivning i upp till 3 veckor efter bröstbevarande operation med mindre lymfkörtelingrepp är vägledande i de fall där ingen tilläggsbehandling ska ges.

När större lymfkörtelingrepp och/eller mastektomi utförts kan sjukskrivning i upp till 6 veckor vara motiverad i de fall där ingen tilläggsbehandling ska ges. Överväg arbetsanpassning och partiell sjukskrivning.

Under den postoperativa cytostatikabehandlingsperioden, i regel 5 månader, är arbetsförmågan ofta helt nedsatt. Hos en mindre andel patienter finns arbetsförmåga mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning är oftast aktuellt. För patienter som erhåller preoperativ cytostatikabehandling krävs oftast längre sjukskrivningsperiod än ovan.

Under komplikationsfri strålbehandling är arbetsförmågan ofta god. Om patienten behöver avstå från arbete för att behandlingen ska kunna genomföras kan sjukpenning i förebyggande syfte bli aktuellt. Patienter som fått cytostatikabehandling före strålbehandling har ofta helt nedsatt arbetsförmåga under behandlingen pga. kvarstående biverkningar.

Hormonell behandling eller antikroppsbehandling medför för de flesta patienter möjlighet att återgå i arbete åtminstone på deltid.

Vid spridd bröstcancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med remission (förbättring) kan arbetsförmåga finnas.

Läs mer om Bröstcancer - C50
Koloncancer - C18, C19

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning. Vissa patienter kan vid diagnosbesked få allvarliga psykiska reaktioner som nedsätter arbetsförmågan.

Sjukskrivning är alltid motiverad efter en operation. Bedöm arbetsanpassning och deltidssjukskrivning individuellt efter arbetssituationen.

Cellgiftbehandlingen kan ge specifika terapirelaterade symtom, som i sig kan motivera en längre tids sjukskrivning.

Vid spridd koloncancer är sjukskrivning ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan arbetsförmåga finnas.

Läs mer om Koloncancer - C18, C19
Endometriecancer - C54

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning.

Vissa patienter kan vid diagnosbesked få allvarliga psykiska reaktioner som nedsätter arbetsförmågan. Sjukskrivning efter operation: 2–6 veckor beroende på operationsmetod. Efter cytostatikabehandling och strålbehandling: 2–3 månader.

Vid arbete där bukmuskulaturen belastas kan sjukskrivning i upp till 6 veckor under aktiv rehabilitering (sjukgymnastik) vara motiverad. Överväg arbetsanpassning och deltidsarbete.

Under cytostatikabehandling är sjukskrivning under själva behandlingen motiverad. Ofta finns arbetsförmåga (under 1–2 veckor) mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och deltidsarbete kan vara aktuellt.

Under strålbehandling är arbetsförmågan ofta nedsatt, på grund av tarmpåverkan, men även praktiska problem med resor kan förekomma.

Vid spridd endometriecancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med förbättring kan arbetsförmåga finnas.

Läs mer om Endometriecancer - C54
Lungcancer - C34

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning.

Sjukskrivning är alltid motiverad efter en operation i minst 8 veckor. Bedöm arbetsanpassning och deltidssjukskrivning individuellt efter arbetssituationen.

Efter operation och tilläggsbehandling med cellgift är sjukskrivning under cirka 6 månader motiverad. I undantagsfall finns arbetsförmåga (under 1–2 veckor) mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och deltidsarbete kan vara aktuellt.

Vid lokalt avancerad lungcancer är sjukskrivning alltid motiverat under hela behandlingstiden. Hos en mindre andel av patienterna kan arbetsförmåga återkomma från 3 månader efter behandlingen, ofta på deltid. Majoriteten har dock behov av långvarig sjukskrivning.

Vid spridd lungcancer är sjukskrivning alltid motiverad. Enstaka patienter kan återfå viss arbetsförmåga under en kortare tid.

Läs mer om Lungcancer - C34
Prostatacancer - C61

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning. Vissa patienter kan vid diagnosbesked få allvarliga psykiska reaktioner som nedsätter arbetsförmågan. Sjukskrivning i upp till 6 veckor efter operation är vägledande.

Under strålbehandlingen kan arbetsförmågan till en början vara god, men biverkningar under senare delen kan ofta motivera sjukskrivning i upp till 8 veckor. Praktiska problem med resor kan även förekomma.

Vid spridd prostatacancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med förbättring kan arbetsförmåga finnas.

Läs mer om Prostatacancer - C61
Rektalcancer - C20, C21

1) Rektalcancer, icke spridd:

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning.

Vissa patienter kan vid diagnosbesked få allvarliga psykiska reaktioner som nedsätter arbetsförmågan.

Sjukskrivning är alltid motiverad efter operation.

Under tilläggsbehandling med cellgift är sjukskrivning ofta motiverad, men beroende på patientens arbetssituation kan även arbetsanpassning och deltidssjukskrivning vara aktuellt. Symtom till följd av cellgiftbehandlingen kan motivera en längre tids sjukskrivning.

2) Rektalcancer, spridd:

Vid spridd rektalcancer är sjukskrivning under lång tid ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan arbetsförmåga finnas.

Läs mer om Rektalcancer - C20, C21
Metastaserad cancer - C77, C78, C79

Rekommendationerna för bröstcancer, coloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.

Läs mer om Metastaserad cancer - C77, C78, C79

Sök och avgränsa

Kontakt

Socialstyrelsens kan inte ändra ett beslut från Försäkringskassan och uttalar sig inte i enskilda ärenden. Vi hänvisar till Försäkringskassan.

forsakringsmedicinskt.
beslutsstod@socialstyrelsen.se