/
/

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Socialstyrelsen har genomfört vissa förbättringar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet.I samband med detta har vi också uppdaterat beslutsstödet på webbplatsen.

Under 2016 har arbetet med att förbättra beslutsstödet pågått. Bland annat har Socialstyrelsen med hjälp av medicinska experter sett över och uppdaterat rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna. De uppdaterade rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna gäller från den 30 januari 2017.


Diagnos
Sjukdomsgrupp: Andningsorganen
Akut bronkit - J20

Akut bronkit nedsätter normalt inte arbetsförmågan. Om patienten har långvarig svår hosta kan det möjligen påverka allmäntillståndet genom att patienten blir trött. Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd i upp till 2 veckor. Röstkrävande yrken kan behöva längre sjukskrivning.

Läs mer om Akut bronkit - J20
Allergisk rinit - J30

Arbetsförmågan är i allmänhet inte nedsatt.

Läs mer om Allergisk rinit - J30
Astma - J45, J46

Vid akuta astmaanfall, infektioner eller försvårade symtom med behov av ny behandlingsstrategi kan arbetsförmågan tillfälligt vara nedsatt i upp till 1 vecka.

Förhållandet mellan astma och arbete samt arbetsmiljö måste i bedömas individuellt. Det kan bli aktuellt att anpassa eller byta arbetsförhållanden, arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstiden till funktionsbegränsningen.

Läs mer om Astma - J45, J46
Influensa - J09, J10, J11

Akut influensa med feber kan nersätta arbetsförmågan i alla former av arbeten under 1 vecka och bör därmed som regel kunna täckas av perioden för egen sjukanmälan.

Läs mer om Influensa - J09, J10, J11
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - J44

I lättare fall och fysisk lätta arbeten är sjukskrivning inte motiverad.

Arbetsförmågan kan vara nedsatt vid fysiskt tunga arbeten. En förändring av arbetsbelastningen är en lämplig åtgärd, och inte i första hand en sjukskrivning.

Vid svårare KOL kan dock patienten behöva sjukskrivas om han eller hon inte orkar ta sig till sin arbetsplats. Vid försämringsperioder i samband med till exempel luftvägsinfektioner kan patienten behöva sjukskrivning i upp till 2 veckor även i tidiga stadier av sjukdomen, då den sammantagna sänkningen av funktionsförmågan kan bli betydande.

Läs mer om Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - J44
Kronisk bronkit - J40, J41, J42

Tillståndet påverkar vanligen inte arbetsförmågan. I normalfallet är rekommendationen ingen sjukskrivning.

Läs mer om Kronisk bronkit - J40, J41, J42
Pneumoni - J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18

En vanlig pneunomipatient insjuknar relativt akut efter en förkylning och är då kraftigt allmänpåverkad och arbetsoförmögen upp till 2 veckor i alla former av arbeten.

I svårare fall, eller då patienten har andra komplicerande grundsjukdomar som till exempel astma eller kol, kan förloppet och behovet av sjukskrivning vara mer långvarigt och uppgå till 1 månad.

Läs mer om Pneumoni - J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18
Sinuit, kronisk sinuit - J01, J32

I de flesta fall är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).

I komplicerade fall (recidiv, bihålespolning mm.) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor.

Vid hög grad av besvär och i arbeten med krav på fullgod fysisk prestationsförmåga eller röstanvändande kan sjukskrivning några få dagar utöver egen sjukanmälan vara motiverad.

Läs mer om Sinuit, kronisk sinuit - J01, J32
Tonsillit, faryngit, peritonsillit - J02, J03, J36

Vid tonsilliter med uttalade symtom kan arbetsförmågan i samtliga arbeten vara nedsatt i 1 vecka, det vill säga inom tiden för egen sjukanmälan.

Vid perotonsillit är allmäntillståndet oftast så påverkat att det i samtliga arbeten kan motivera en sjukskrivning upp till 2 veckor.

Vid operation är arbetsförmågan beroende av patientens arbetsuppgifter. Hänsyn måste tas till graden av fysisk ansträngning i arbetet och smittorisk. Vanligaste sjukskrivningslängd är 7 - 14 dagar. Den kortare tiden kan förväntas vid tonsillotomi och den längre vid tonsillektomi.

Det finns inget som talar för att risken att en tonsillit utvecklas till en peritonsillit eller att patienten återinsjuknar om patienten återgår ”för tidigt” i arbete. Längre sjukskrivningar har således ingen skyddande effekt.

Läs mer om Tonsillit, faryngit, peritonsillit - J02, J03, J36
Övre luftvägsinfektion (ÖLI) - J00, J06

Akut ÖLI med feber kan nedsätta arbetsförmågan i alla former av arbeten under en vecka och bör därmed som regel kunna täckas av perioden för egen sjukanmälan. I speciella fall, till exempel med krav på hög fysisk prestationsförmåga eller med krav på god röstförmåga, kan nedsättningen pågå under upp till 10 dagar.

Läs mer om Övre luftvägsinfektion (ÖLI) - J00, J06

Sök och avgränsa

Kontakt

Socialstyrelsens kan inte ändra ett beslut från Försäkringskassan och uttalar sig inte i enskilda ärenden. Vi hänvisar till Försäkringskassan.

forsakringsmedicinskt.
beslutsstod@socialstyrelsen.se