/
/

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården på nationell nivå, samt en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård.

Uppdraget, som ska redovisas till Socialdepartementet i juni 2017, är att föreslå ett arbetssätt för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården med hjälp av sakkunniggrupper. I arbetet ingår att inventera dagens olika system och grupperingar för kunskapsstyrning. 

Bakgrunden är betänkandet ”Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa” (SOU 2015:98). Betänkandets slutsats är att ökad koncentration leder till ökad kvalitet och säkerhet för patienterna. Regeringen anser också att en ökad samordning av den högspecialiserade sjukvården ger bättre förutsättningar för jämlik vård i hela landet.

Samråd är viktigt och sker med Sveriges kommuner och landsting, SKL, relevanta myndigheter samt företrädare för professions- och patientorganisationer. Det finns också ett utbyte med den pågående utredningen ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården”.

Under tiden som en nivåstrukturering av den högspecialiserade vården utreds, gör Rikssjukvårdsnämnden en paus med de sedan tidigare nominerade områdena för rikssjukvård. De är:

  • Deep brain stimulation vid Parkinson och andra rörelsestörningar
  • Enterokutana fistlar & bukväggsdefekter
  • Esofaguskirurgi
  • Hilusnära tumörer
  • Njurtransplantation
  • Ryggmärgsskador
  • Selektiv dorsal rhizotomi.

Kontakt

Kristina Wikner
075-247 33 62

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08