/
/

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en arbetsprocess för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården på nationell nivå, samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. Uppdraget ska redovisas den 15 juni 2018.

Under hösten 2017 och våren 2018 har Socialstyrelsen i uppdrag att testa och utvärdera arbetsprocessen inom två vårdområden: nervsystemets sjukdomar samt kvinnosjukvård och förlossning. Vi planerar att, inom en treårsperiod, genomlysa alla programområden (se nedan) för att se vilka områden som bör bedrivas som högspecialiserad vård på nationell nivå. I Socialstyrelsens uppdrag ingår även att ge förslag på hur många vårdenheter som ska få utföra den nationellt högspecialiserade vården.

Bakgrunden är betänkandet ”Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa” (SOU 2015:98). Betänkandets slutsats är att ökad koncentration leder till ökad kvalitet och säkerhet för patienterna.

Med nationell högspecialiserad vård menas:

Offentligt finansierad vård som bedrivs som mest vid fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Samverkan med andra

I arbetet med nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård verkar Socialstyrelsen i samråd med landsting och regioner, andra myndigheter, företrädare för profession och patienter och närstående samt SKL. Landstingen har nominerat representanter till arbetet med de nationella programråden som Socialstyrelsen arbetar med i det första steget av arbetsprocessen.

Arbetsprocess

Representanterna i de nationella programområdena (NPO) har i huvuduppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom respektive vårdområde nationellt. Ett av deras deluppdrag är att bistå Socialstyrelsen i arbetet med nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård.

Arbetsprocessen för att ta fram kunskapsunderlag för nationell högspecialiserad vård består av fyra steg. Det är dessa steg som kommer att utvärderas inom ramen för piloterna. De nästkommande fyra stegen handlar om att bereda frågorna inför landstingens ansökningar om att få bedriva nationell högspecialiserad vård. Nämnden fattar sedan beslut om var den vården ska bedrivas. Hur detta ska gå till diskuterar Socialstyrelsen under våren med landstings- och regionledningarna.

  • Steg 1: NPO tar fram förslag på vårdområden och åtgärder som ska genomlysas.
  • Steg 2: Sakkunniggrupper tar fram underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård.
  • Steg 3: Underlagen skickas ut på en kort remiss.
  • Steg 4: Socialstyrelsen tar beslut om vilka vårdområden som ska omfattas av nationell högspecialiserad vård och om hur många vårdenheter i landet som ska utföra denna vård.

Sammansättning av sakkunniggrupperna

  • Deltagarna ska ha relevant kunskap inom vårdområdet och/eller vara expert på åtgärden.
  • Gruppens arbete ska vara multiprofessionellt, dvs. alla professioner som behövs ska finnas representerade eller adjungeras i grupperna.
  • I grupperna ska det finnas representation från hela landet, vilket innebär att alla sjukvårdsregioner ska ingå. Detta för att säkerställa ett nationellt perspektiv.
  • Gruppen ska så långt det är möjligt vara jämställt sammansatt och ha representation från patienter och närstående.
  • Gruppens arbete ska kännetecknas av transparens och öppenhet.
  • Deltagarna ska ha tillräckligt med tid avsatt för uppdraget.

Nationella programområden

Kvinnosjukdomar och förlossning (Pilot)

Lena Lövqvist, (processledare) Socialstyrelsen: 075-247 46 68

1. Avancerad kirurgi vid endometrios
2. Trofoblastsjukdomar
3. Avancerad fostermedicin 

Nervsystemets sjukdomar (Pilot)

Anne Lybeck, (processledare) Socialstyrelsen: 075-2474665 

1. Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom
2. Ryggmärgsskadevård
3. Moya-moyasjukdom

Psykisk Häsa

Charlotte Nymberg Thunell (processledare) Socialstyrelsen: 075-2473831

1. Självskadebeteende
2. Könsdysfori

 

Övriga Programområden

Endokrina sjukdomar
Infektionssjukdomar
Barn och ungdomars hälsa
Ögonsjukdomar
Öron-, näsa- och halssjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Cancersjukdomar
Tandvård
Akut vård