/
/

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att pröva en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården på nationell nivå, samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. Uppdraget ska redovisas den 15 juni 2018.

Under hösten 2017 och våren 2018 har Socialstyrelsen i uppdrag att testa och optimera arbetsprocessen inom två vårdområden; nervsystemets sjukdomar och kvinnosjukvård och förlossning. Vi planerar att inom en treårsperiod genomlysa alla vårdområden (se nedan) för att se vad som kan anses vara högspecialiserad vård på nationell nivå. I Socialstyrelsens uppdrag ingår även att ge förslag på hur många vårdande enheter som är lämpligt för vård som beslutats vara nationell högspecialiserad vård (NHV).

  

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som:

- bedrivs som mest vid fem enheter i landet

- bedrivs så att kraven på kompetens, i multidisciplinära team, och tillräcklig tillgänglighet uppfylls endast av några få vårdgivare i landet.

Bakgrunden är betänkandet ”Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa” (SOU 2015:98). Betänkandets slutsats är att ökad koncentration leder till ökad kvalitet och säkerhet för patienterna.

 

I arbetet med nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård verkar Socialstyrelsen i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL, relevanta myndigheter samt företrädare för professions- och patientorganisationer. Det finns också ett utbyte med den pågående utredningen ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården”. Landstingen har nominerat representanter till de nationella programråden vilka Socialstyrelsen arbetar med i det första steget av arbetsprocessen.

 

Arbetsprocess

Representanter i de nationella programområdena (NPO) har i huvuduppdrag att nationellt leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt vårdområde. Ett av deras deluppdrag är att bistå Socialstyrelsen i arbete med nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård.

 

Arbetsprocessens olika steg

Arbetsprocessen för att nivåstrukturera nationell högspecialiserad vård består av fyra steg:

  • Steg 1: NPO tar fram förslag till vårdområden och åtgärder som ska genomlysas.
  • Steg 2: Sakkunniggrupper tar fram underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård.
  • Steg 3: Underlagen skickas ut på en kort remiss.
  • Steg 4: Socialstyrelsen tar beslut om vilka åtgärder som är aktuella för nationell högspecialiserad vård och hur många vårdenheter i landet som ska utföra uppdraget

 

Sammansättning av Sakkunniggrupperna:

  • Deltagarna ska ha relevant kunskap inom vårdområdet och/eller vara expert på åtgärden.
  • Gruppens arbete ska vara multiprofessionellt, dvs. alla professioner som behövs ska finnas representerade eller adjungeras
  • I grupperna ska det finnas representation från hela landet, vilket innebär att alla sjukvårdsregioner ska ingå. Detta för att säkerställa ett nationellt perspektiv och inte enstaka intressens.
  • Gruppen ska så långt det är möjligt vara jämställt sammansatt och ha representation från patienter och närstående.
  • Gruppens arbete ska kännetecknas av transparens och öppenhet.
  • Deltagarna ska ha tillräckligt med tid avsatt för uppdraget.

 

Nationella programområden

 

Piloter

Kvinnosjukdomar och förlossning:

Lena Lövqvist, (processledare) Socialstyrelsen: 075-247 46 68
Masoumeh Rezapour Isfahani, ordf. Uppsala/ Örebroregionen (Uppsala)Gerald Wallstersson, Västra sjukvårdsregionen (VGR)
Pia Teleman, Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne)
Lena Marions, SLL/Gotland (SLL)
Ninnie Borendal Wodlin, Sydöstra regionen (Region Östergötland)
Eva Innala, Norra regionen (Västerbotten)

 

Nervsystemets sjukdomar: 

 

Anne Lybeck (processledare) Socialstyrelsen: 075-2474665 

Jesper Peterson, Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne)
Mikael Edsbagge, Västra sjukvårdsregionen (VGR)
Martin Gunnarsson, Uppsala/Örebro regionen (Örebro)
Mia von Euler, SLL/Gotland (SLL)
Jonatan Salzer, Norra regionen (Västerbotten)
Patrick Vigren, Sydöstra regionen (Region Östergötland) 

 

Övriga programområden som ska genomlysas:

Endokrina sjukdomar
Psykisk hälsa
Infektionssjukdomar
Barn och ungdomars hälsa
Ögonsjukdomar
Öron-, näsa- och halssjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Cancersjukdomar
Tandvård
Nära vård
Akut vård