/
/

Om utveckling av registren

På denna sida hittar du som systemleverantör eller systemförvaltare information om kommande utvecklingar av Socialstyrelsens register.

Socialstyrelsen förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Ibland behöver registren och de föreskrifter som styr dem uppdateras. Detta innebär i sin tur att förändringar emellanåt behöver göras i de system som vården och omsorgen använder sig av.

För att du som systemleverantör eller systemförvaltare ska kunna förbereda inför eventuella förändringar samlar vi här information om aktuella ändringar i föreskrifter och registerinnehåll. Samtliga register har också information på sina respektive webbsidor.

Observera att det är upp till varje uppgiftslämnare, landsting eller kommun, att tydliggöra vad dessa vill beställa. Socialstyrelsen bidrar endast med information som uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2019 träder en ny föreskrift i kraft som påverkar kommunernas uppgiftsskyldighet. Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:67 om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, innebär bland annat att kommunerna blir skyldiga att lämna ytterligare uppgifter utöver de som de lämnar i dag.

Sammanfattningsvis innebär den nya föreskriften att kommunerna ska fortsätta att lämna vissa uppgifter om alla patienter som fått kommunal hälso- och sjukvård. Dessutom ska kommunerna lämna uppgifter om de vårdåtgärder som vidtagits av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade på den mest detaljerade/specifika nivån i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Uppgifterna ska inte omfatta vårdåtgärder som har vidtagits av någon annan vårdgivare än kommunen. Kommunerna ska även lämna uppgifter om vilket datum vårdåtgärden vidtagits samt av vilken/vilka legitimerade yrkesgrupper vårdåtgärden vidtagits. Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen månadsvis. Länk till föreskriften finns längre ned på denna sida.

Socialstyrelsen har publicerat ett urval av åtgärder ur KVÅ avseende vårdåtgärder som utförs av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalet avser alla patienter i kommunal hälso- och sjukvård oavsett ålder. Urvalet kan med fördel användas för statistikändamål. Då vårdåtgärder som inte finns med i urvalet vidtas hänvisas till den fullständiga versionen av KVÅ som finns både som Excel-fil och som sökbar databas. Båda nås via Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen kommer under 2018 att ta fram ett användarstöd för hur KVÅ (och ICF) kan användas i vårdprocessen och för hur KVÅ kan användas för statistikändamål.

Mer information:

Patientregistret har infört månatlig inrapportering

Från och med 2015, har patientregistret månatlig inrapportering, istället för årsvis. Första inrapporteringstillfälle enligt ny föreskrift var 30 april 2015. Mer information om uppgiftsinlämningen hittar du på patientregistrets uppgiftslämnarsida.

Nya blanketter för dödsorsaksintyg och dödsbevis

Från och med den 1 juni 2015 ändras föreskrifterna SOSFS 2005:29, som bland annat gäller för utfärdande av dödsorsaksintyg och dödsbevis. Detta innebär också att blanketterna uppdateras enligt ändringarna i föreskriften. De nya blanketterna finns som bilagor till föreskriften. Mer information på webbsidan för uppgiftslämnare till dödsorsaksregistret.

Inrapportering till socialtjänstregistren

I juni varje år meddelar vi kommunerna om förändringar i insamlingen till den officiella statistiken på socialtjänstområdet som är aktuella inför kommande år. Se mer information på Uppgifter till den officiella statistiken om socialtjänsten.