/
/
/

Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Registret innehåller uppgifter om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det utgör bland annat underlag till officiell statistik och forskning och har en omfattning på drygt 350 000 personer per mätning.

Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om kommunala insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar som ges enligt socialtjänstlagen (2001:453). Registret utgör underlag till forskning och officiell statistik.

Innehåll

Registret inrättades 2007. Den första insamlingen avser vård- och omsorgsinsatser i september samma år.

Registret omfattar äldre och personer som har fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och som får kommunal vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Sedan 2013 innehåller registret bara beslut som verkställts istället för som mellan 2007-2012 samtliga fattade beslut. Registret innehåller uppgifter om cirka 350 000 personer per mätning. Registret innehåller inte uppgifter om hur många platser som finns i särskilt boende.

Jämförbarhet över tid

Sedan registrets inrättande kan uppgifter jämföras mellan åren 2007–2012 samt från 2013 och framåt. Mätpunkterna varierar något för de olika åren. Sedan 2013 finns uppgifter per den sista dagen i månaden för varje månad samt uppgifter rörande förändringar under månaden. Sedan 2013 avser uppgifterna enbart beslut som verkställts.

För både 2009 och 2013 bedömdes det insamlade materialet hålla för dålig kvalitet för att publiceras.   

Sekretess

Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

För att beställa uppgifter från registret, se Om du vill beställa data eller statistik.

Uppgiftsinlämning

Uppgifter till registret lämnas in varje månad till MIND Research. Mer information finns på MIND Researchs uppgiftslämnarsida.